Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Двигатели на регионално развитие. Възможни ограничения за постигането на целите на регионален растеж.

1. Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Регионалното развитие на икономиката отдавна занимава специалистите, изследователи на

Прочетете повече

Обща характеристика на съвременния консерватизъм. Основни направления на неоконсерватизма.

Общахарактеристика на съвременния консерватизъм Консерватизмът, като общо понятие, изразява призив за съхраняване на традициите и опита от миналото. Той е

Прочетете повече

Учението на Кейнс за преодоляване на икономически кризи. Кейнсианските рецепти за осигуряването на икономическия растеж и заетостта на труда.

Обща характеристика на учението на Кейнс Като икономическо учение Кейнсианството възниква през 30-те години на 20 век. То е породено

Прочетете повече

Меркантилизмът – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Обща характеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на

Прочетете повече

Ценова политика при въвеждане на нов продукт на пазара на фирма – производител на детски играчки

Увод Фирмите налагат собствени модели на формиране на цените и ползват различни методи и стратегии, които черпят основно от опита

Прочетете повече

Управление на регионален екологичен проект

Увод От 80-те години насам екологията придобива все по-важно значение в обществения живот. Отношението към екологичната обстановка все повече изисква

Прочетете повече

Анализ на управлението на човешките ресурси във фирма – дистрибутор на млечни продукти

Въведение Науката за управление на човешките ресурси намира широко приложение в дейността на икономическите субекти в България, което е естествено,

Прочетете повече

Потребителско поведение при търсене на противогрипна ваксина

Въведение Грипът е едно от най-сериозните епидемични заболявания на всички времена и причина за широко разпространеното остро заболяване всеки зимен

Прочетете повече

Създаване и развитие на туристически продукт за спортен и екстремен туризъм – “Paintball”

Представяне на фирмата “Х” ООД е създадена в края на 1997 г. в гр. У. Първоначално фирмата се насочва към

Прочетете повече

Статистиката като съвременно научно направление и практическо приложение

Статистиката е съвременна наука, клон от традиционната математика, който е призван да изяснява на изследователите проявлението на околната среда посредством

Прочетете повече

Икономическо възстановяване на Западноевропейските държави

Въведение Резултатите от Втората световна война са още по-трагични и разрушителни от тези на Първата. Френската, немската и английската икономики

Прочетете повече

Управление на координацията в дистрибуторската фирма

Същност на координацията в предприятието Изключително важно значение при реализирането на управленския процес има координацията. По своя характер тя представлява

Прочетете повече

Роля, инструменти и функции на централната банка

Въведение В основата на банковата система на всяка страна стои централната емисионна банка, който се нарича още “банка на банките”.

Прочетете повече

Мотивация на персонала в организацията

Въведение Изучаването на мотивацията на служителите е важен момент, който включва отговорите на въпроси като: Какво подтиква поведението? Какво го

Прочетете повече

Принципи на данъчното облагане. Данъчната политика като фактор на икономическия растеж.

Въведение Един от важните моменти при формирането на икономическата политика на една страна е осигуряването на стабилен икономически растеж. Това

Прочетете повече

Контрол на решенията на Общинския съвет

Въведение Във всяка страна по света съществуват местни органи, които независимо от разновидностите на взаимоотношенията им с централната държавна власт,

Прочетете повече

Сравнителен анализ между прокурист и изпълнителен директор

Въведение В процеса на разрастване на индустриалната мощ и обхват на съвременните търговски организации много от характерните черти на структурата

Прочетете повече

Парична политика на БНБ в условията на Паричен съвет

Въведение С въвеждането на валутния съвет в България, много от възможностите на страната да извършва собствена икономическа и парична политика

Прочетете повече

Фактори за развитие на териториалното стопанство. Факторен анализ. Методи за оценка на териториалното стопанство.

Въведение Регионалната икономика е един от по-новите и съвременни отрасли, които намират бързо развитие в рамките на традиционната икономическа практика.

Прочетете повече

Световна търговска организация – функции, принципи, цели и задачи

Въведение Световната търговска организация (СТО) стартира своето съществуване на 01 януари 1995 г., като пълноправен приемник на Генералното споразумение за

Прочетете повече