Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма ИБОРА ООД

Въведение С бързото индустриално развитие на икономическите отношения в национален и световен мащаб се създадоха условия за широко проникване на

Прочетете повече

Маркетинг в търсещите машини по примера на фондация „Лъч надежда“

Предмет и дейност на фондацията За целите на заданието ще предложим концепция за онлайн популяризиране на дейността на фондация „Лъч

Прочетете повече

Възникване на класическата политическа икономия с идеите и творчеството на Уилям Пети

Социално-икономически условия в Англия през 17 век и възникване на класическата политическа икономия с творчеството на Уилям Пети През 17

Прочетете повече

Учението на меркантилизма – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Общахарактеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на капиталистическата

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и представители на икономическата мисъл през Средновековието

В първите векове на новата ера, робовладелската система влиза в етапа на своя упадък. Към 4-5 век се стига до

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и техните представители в Римската империя

Развитието на икономическите идеи от Древна Гърция продължава в рамките на Римската Империя, където се е извършвала разнообразна стопанска дейност,

Прочетете повече

Резюме на основните икономически идеи и техните представители в Древна Гърция

С възникването на частното стопанство възникват и първите стопански субекти и форми на отношение между тях. Най-ранни прояви на икономически

Прочетете повече

Основни направления на логистиката

Направления на развитие на съвременната логистика Формалното разделение на труда изисква системно диференциране и образуване на логистични подсистеми със специализирани

Прочетете повече

Информационни технологии и информационни системи в управлението

Информационни потребности на управлението Потребностите идват от необходимостта за обусловеност от информация на отделното място при изпълнение на управленския процес

Прочетете повече

Основни акценти в нормативната уредба на заплащането на труда

Въведение Със смяната на политическата система в Република България от края на 90 г. на миналия век, настъпиха промени и

Прочетете повече

Коментар на статия, посветена на санкционирането на нарушения на конкуренцията от КЗК

Преди да коментираме статията “КЗК глоби MEGGLE-БЪЛГАРИЯ за нарушаване на конкуренцията чрез провеждане на томбола” с автор Нели Донева, ще

Прочетете повече

Стратегическо планиране и управление на дистрибуционен канал

Въведение С разрастване на стопанските отношения между икономическите субекти и изострянето на конкуренцията в локален и международен характер, на преден

Прочетете повече

Модерни информационни технологии и системи

1. Актуалност изначимост на информационните технологии и информационните системи 1.1. Информационна система (ИС) – актуалност и значимост Същност – ИС

Прочетете повече

Изграждане на информационна система в съвременния хотел

Въведение С развитието на съвременните информационни системи, много от тях придобиха големи възможности в различни стопански области. Системите за събиране,

Прочетете повече

Същност и характерни черти на стопанската логистика. Фактори за нарастване ролята на логистиката. Развитие на логистиката в България.

Увод Логистиката е сравнително нова научна дисциплина в управленската практика. Възникването на логистичната концепция е свързано с необходимостта да се

Прочетете повече

Международното сътрудничество в българския туризъм

1. Характеристика на международното сътрудничество в туризма. Тенденциите, които се наблюдават в момента в областта на международното сътрудничество в туризма,

Прочетете повече

Личността на треньора във волейболния тим

Волейболът по своя характер е колективен спорт, който се основава на партньорство и комбинативност в играта. Ето защо от ръководството

Прочетете повече

Счетоводството като икономическа наука

Счетоводната дейност в предприятието е законоустановена, освен това обаче тя е следствие и от ред други фактори, които определят нейното

Прочетете повече

Санкциониране на престъпления, свързани с грабеж

Престъпните присвоявания са втората по-големина група престъпления против собствеността и тяхната наказуемост е уредена в Раздел Втори от Главната обособена

Прочетете повече

Правни субекти

В историята на развитието на всяка една правова наука стои нейната приложимост по отношение на т.нар. “субекти” в правото. Най-общо

Прочетете повече

Образуване на пазарна икономика

Образуването на пазарната икономика от историческа гледна точка е един дълъг процес, който изминава стопанската дейност, развивана от човека през

Прочетете повече

Коментар на статията “Етиката между човека и природата”

Проблемът, който поставя авторката Стефка Китанова в статията “Етиката между човека и природата”[1] е твърде актуален и дори болезнено значим

Прочетете повече

Маркетингова политика в туризма

1. Обща постановка. Понятието “Маркетинг” произлиза от английската дума “market”, значеща “пазар”, която в разговорния език означава различни действия, свързани

Прочетете повече

Смесени предприятия – характеристика и особености. Обосновка на инвестициите в смесени предприятия.

1. Интернационализацията на стопанската дейност в контекста на световната икономическа глобализация Посъвместната глобализация на съвременния икономически и стопански живот породи

Прочетете повече

Пресконференцията като ефективен инструмент на връзките с обществеността за контакт с целевата публика във фирма за екстремен туризъм

1. Пресконференцията като инструмент на връзките собществеността във фирмата. В ежедневието на българските фирми и предприятия все по-често им се

Прочетете повече

Опазване на околната среда в хотелиерството

Туризмът носи проблеми за околната среда Опазването на околната среда е проблем, който става все по-актуален в последните 50 г.

Прочетете повече

Търсене, предлагане и ценообразуване. Предимства и недостатъци на класическия аукцион и аукционите в Интернет. Стоки и иновации в ценообразуването в средата на Интернет. Тенденции в ценообразуването и сегментирането в Интернет.

1. Търсене, предлагане иценообразуване. На фигурата по долу са показани кривите на предлагането и търсенето. Най-общо Законът за търсенето на

Прочетете повече

Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства. Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата

Прочетете повече

Инфраструктура и съвременно регионално икономическо развитие

1. Инфраструктура – същност, видове,елементи, особености. 1.1. Същност на инфраструктурата. Понятието „инфраструктура“ има латински произход. От гледна точка на икономиката,

Прочетете повече

Анализ на предприемачески казус по модела „Надлер – Тъшман“

1. Описание на предприемаческия казус. През 1993 г. предприемачът „Х“ е преподавател в „Химическия Техникум“ в гр. София. Той от

Прочетете повече

Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г. – същност, причини, измерения

Въведение Капиталистическият модел на управление на стопанските процеси показва сериозни слабости в сферата на поддържането на стабилни равнища на икономически

Прочетете повече

Годишно счетоводно приключване на бюджетното предприятие

1. Същност и особености на бюджетното предприятие като обект на счетоводна отчетност. 1.1. Същност на бюджетното предприятие. От счетоводна гледна

Прочетете повече

Що е бизнес по Интернет и ползата от него за световната търговия?

1. Въведение в света на Интернет търговията. Напредването на технологиите и особено на тези, свързани с комуникациите, дадоха летящ старт

Прочетете повече

Въведение в анализа на бизнес средата

В процеса на своето функциониране предприятието непрекъснато взаимодейства с околната бизнес среда. Поведението му се влияе от различни политико-икономически и

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „имитиращ“

Управленският потенциал на всеки ръководител е различен. Много често способностите на мениджърите се преплитат с техния емоционален профил и това

Прочетете повече

Търговия с фючърсни контракти

Въведение С развитието на международната търговия много от условията, свързани с нея се променят също. Това естествено води до възникването

Прочетете повече

Проект за внедряване на нов библиотечен софтуер в университет

Въведение Управлението на проекта за въвеждане на нов библиотечен софтуер в Университета е важен етап от модернизацията и осъвременяването на

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „комплексиран“

От възможностите и психическата нагласа на мениджърите от различни равнища в управленската йерархия зависи микроклимата на работната обстановка. Хората притежават

Прочетете повече

Валутни пазари и валутни операции

Увод Валутната търговия води своето начало още от най-дълбока древност, когато международната търговия е била осъществявана с кервани или дървени

Прочетете повече