Стратегическо планиране и управление на дистрибуционен канал

Въведение С разрастване на стопанските отношения между икономическите субекти и изострянето на конкуренцията в локален и международен характер, на преден

Прочетете повече

Модерни информационни технологии и системи

1. Актуалност изначимост на информационните технологии и информационните системи 1.1. Информационна система (ИС) – актуалност и значимост Същност – ИС

Прочетете повече

Изграждане на информационна система в съвременния хотел

Въведение С развитието на съвременните информационни системи, много от тях придобиха големи възможности в различни стопански области. Системите за събиране,

Прочетете повече

Същност и характерни черти на стопанската логистика. Фактори за нарастване ролята на логистиката. Развитие на логистиката в България.

Увод Логистиката е сравнително нова научна дисциплина в управленската практика. Възникването на логистичната концепция е свързано с необходимостта да се

Прочетете повече

Международното сътрудничество в българския туризъм

1. Характеристика на международното сътрудничество в туризма. Тенденциите, които се наблюдават в момента в областта на международното сътрудничество в туризма,

Прочетете повече

Личността на треньора във волейболния тим

Волейболът по своя характер е колективен спорт, който се основава на партньорство и комбинативност в играта. Ето защо от ръководството

Прочетете повече

Счетоводството като икономическа наука

Счетоводната дейност в предприятието е законоустановена, освен това обаче тя е следствие и от ред други фактори, които определят нейното

Прочетете повече

Санкциониране на престъпления, свързани с грабеж

Престъпните присвоявания са втората по-големина група престъпления против собствеността и тяхната наказуемост е уредена в Раздел Втори от Главната обособена

Прочетете повече

Правни субекти

В историята на развитието на всяка една правова наука стои нейната приложимост по отношение на т.нар. “субекти” в правото. Най-общо

Прочетете повече

Коментар на статията “Етиката между човека и природата”

Проблемът, който поставя авторката Стефка Китанова в статията “Етиката между човека и природата”[1] е твърде актуален и дори болезнено значим

Прочетете повече

Маркетингова политика в туризма

1. Обща постановка. Понятието “Маркетинг” произлиза от английската дума “market”, значеща “пазар”, която в разговорния език означава различни действия, свързани

Прочетете повече

Смесени предприятия – характеристика и особености. Обосновка на инвестициите в смесени предприятия.

1. Интернационализацията на стопанската дейност в контекста на световната икономическа глобализация Посъвместната глобализация на съвременния икономически и стопански живот породи

Прочетете повече

Пресконференцията като ефективен инструмент на връзките с обществеността за контакт с целевата публика във фирма за екстремен туризъм

1. Пресконференцията като инструмент на връзките собществеността във фирмата. В ежедневието на българските фирми и предприятия все по-често им се

Прочетете повече

Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства. Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата

Прочетете повече

Инфраструктура и съвременно регионално икономическо развитие

1. Инфраструктура – същност, видове,елементи, особености. 1.1. Същност на инфраструктурата. Понятието „инфраструктура“ има латински произход. От гледна точка на икономиката,

Прочетете повече

Анализ на предприемачески казус по модела „Надлер – Тъшман“

1. Описание на предприемаческия казус. През 1993 г. предприемачът „Х“ е преподавател в „Химическия Техникум“ в гр. София. Той от

Прочетете повече

Търговия с фючърсни контракти

Въведение С развитието на международната търговия много от условията, свързани с нея се променят също. Това естествено води до възникването

Прочетете повече

Проект за внедряване на нов библиотечен софтуер в университет

Въведение Управлението на проекта за въвеждане на нов библиотечен софтуер в Университета е важен етап от модернизацията и осъвременяването на

Прочетете повече

Практически анализ на поведението на мениджър тип „комплексиран“

От възможностите и психическата нагласа на мениджърите от различни равнища в управленската йерархия зависи микроклимата на работната обстановка. Хората притежават

Прочетете повече

Валутни пазари и валутни операции

Увод Валутната търговия води своето начало още от най-дълбока древност, когато международната търговия е била осъществявана с кервани или дървени

Прочетете повече

Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Двигатели на регионално развитие. Възможни ограничения за постигането на целите на регионален растеж.

1. Връзка и различие между регионално развитие и регионален икономически растеж. Регионалното развитие на икономиката отдавна занимава специалистите, изследователи на

Прочетете повече