Възникване на класическата политическа икономия с идеите и творчеството на Уилям Пети

Социално-икономически условия в Англия през 17 век и възникване на класическата политическа икономия с творчеството на Уилям Пети През 17

Прочетете повече

Учението на меркантилизма – отражение на първоначалното натрупване на капитал. Ранен и късен меркантилизъм и неговите представители.

Меркантилизмът като отражение на първоначалното натрупване на капитал. Общахарактеристика на меркантилизма. Меркантилизмът отразява особеностите на етапа на възникването на капиталистическата

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и представители на икономическата мисъл през Средновековието

В първите векове на новата ера, робовладелската система влиза в етапа на своя упадък. Към 4-5 век се стига до

Прочетете повече

Резюме на икономическите идеи и техните представители в Римската империя

Развитието на икономическите идеи от Древна Гърция продължава в рамките на Римската Империя, където се е извършвала разнообразна стопанска дейност,

Прочетете повече

Резюме на основните икономически идеи и техните представители в Древна Гърция

С възникването на частното стопанство възникват и първите стопански субекти и форми на отношение между тях. Най-ранни прояви на икономически

Прочетете повече

Основни направления на логистиката

Направления на развитие на съвременната логистика Формалното разделение на труда изисква системно диференциране и образуване на логистични подсистеми със специализирани

Прочетете повече

Информационни технологии и информационни системи в управлението

Информационни потребности на управлението Потребностите идват от необходимостта за обусловеност от информация на отделното място при изпълнение на управленския процес

Прочетете повече

Основни акценти в нормативната уредба на заплащането на труда

Въведение Със смяната на политическата система в Република България от края на 90 г. на миналия век, настъпиха промени и

Прочетете повече