Статистиката като съвременно научно направление и практическо приложение

Статистиката е съвременна наука, клон от традиционната математика, който е призван да изяснява на изследователите проявлението на околната среда посредством математическата им оценка.

Закономерностите, които управляват явленията и процесите от заобикалящата ни действителност, съществуват обективно.

Статистическите закономерности са специфични по своя характер. Те не се отнасят за отделни единици, а за цели съвкупности, за т.нар. масови явления и се установяват само при изследването на достатъчно голям брой единици.

В литературата този принцип е известен като Закон за големите числа.

Статистическите методи днес намират едно много широко приложение. Бегъл поглед върху практиката на развитите индустриални фирми по света показва, че статистически методи се използват от провеждането на технологични изпитания за нови продукти до оценката на маркетингова информация от проучвания.

Анализът на програми за управление и вземането на управленски решения, обосноваването на конкретни оценки, и планирането на трудовите ресурси са примери за проблеми в областта на бизнеса, чието разрешаване е невъзможно без използването на статистически наблюдения, и анализи.

Проучването на вътрешните и международни пазари също е непосредствено свързано със събиране и анализ на статистически данни.

Управлението на финансите, разработването на финансови прогнози, анализът на събития и счетоводството също се базират на статистически методи.

Добивите в селското стопанство, прогнозите за времето и още много други дейности и отрасли се ползват от науката статистика при организацията на своят работен процес.

Статистиката дотолкова е навлязла в съвременният стопански живот на развитите индустриални предприятия на запад, че много от техните дейности са изцяло определени от резултатите от статистически проучвания и оценки.

През годините статистиката като наука се е развивала основно в две направления – описателна статистика и аналитична статистика.

Описателната статистика е свързана с използването на измерители, които характеризират синтезирано голямо количество числова информация.

Например, периодично (обикновено на десет години) се извършва изчерпателно преброяване на населението, при което се събират данни за броя, възрастта, семейното положение, образованието, икономическата активност, миграцията и т.н.

Събираната емпирична информация обикновено е голяма по обем, ето защо е необходимо тя да бъде систематизирана по целесъобразен начин.

Процесът на групиране и анализиране на данните е много важен. Ако той не бъде извършен прецизно, едно добре проведено наблюдение (преброяване) може да доведе изследователите да некоректни резултати.

Аналитичната статистика от своя страна съдържа набор от методи, които помагат на вземащия решения да обоснове най-рационалното решение, съобразно съществуващите ограничителни условия при всеки конкретен случай.

Обикновено, наличната информация, както от официалните правителствени данни, така и от представителите на бизнеса,  не винаги е непълна.

Ето защо, основната функция на аналитичната статистика е да обоснове научно решенията, които са взети на базата на непълна информация, така че те да бъдат възможно най-ефективни.

И описателната, и аналитичната статистика са свързани с начините, по които трябва да бъде събрана информацията.

Нещо повече, те са свързани и с решаването на проблемите, свързани с решенията дали изобщо да се събират статистически данни при даден конкретен случай и как.

След като те бъдат събрани, конкретно да се извърши научнообоснован статистически анализ.

Това, което се извежда като статистическа закономерност въз основа на определен набор от данни, зависи особено много от начина на набиране на първичната информация.

В крайна сметка статистическата наука разполага със сложен математически апарат, който е призван да оценява околните природни проявления, както и тези предизвикани от човешката ръка и разум, с оглед подобряването на тяхното управление или взимането на по-правилното решение.

От тази гледна точка, статистиката винаги ще има своето приложение в икономическите и технически науки, които са основни нейни ползватели.

%d блогъра харесват това: