Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма ИБОРА ООД

Въведение

С бързото индустриално развитие на икономическите отношения в национален и световен мащаб се създадоха условия за широко проникване на бизнеса във всяка една пазарна сфера и ниша, в която се появява потребността от задоволяване на конкретни потребности на крайни консуматори на стоки и услуги.

Навлизането на множество пазарни участници в отделните пазарни ниши обаче доведе до поява и засилване на конкуренцията помежду им в опита да привлекат и обслужват възможно повече потенциални клиенти за своите стоки и услуги.

Така, като обективна необходимост, се появи нуждата от осигуряването на такива конкурентни предимства за отделните пазарни участници, които да им гарантират, че ще успеят да преодолеят успешно конкуренцията на останалите компании и ще бъдат пазарно печеливши в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период.

От тази гледна точка стратегическото развитие на стопанските организации се превърна в ключов момент за тяхното пазарно оцеляване, а стратегическото управление – в ключов инструмент за постигане на желаните пазарни успехи от тях в една силно наситена и конкурентна по своя характер пазарна среда.

Предвид актуалността на стратегическото управление за целите на развитие на съвременните корпоративни организации, в следващите редове ще обърнем повече внимание на възможностите за тяхното стратегическо развитие, в т.ч. и възможностите за определяне на стратегическите цели, мисия и стратегия на развитие, както и на възможността за прилагане на основни стратегически анализи на вътрешната и външна среда за организацията, които определят за тяхното управление в конкретна фирма.

Като обект на практическото изследване е избрана компанията ИБОРА ООД, която специализира в сферата на дистрибуцията на медицинска козметика и уреди.

1.   Представяне на фирмата.

1.1.  Предмет на дейност.

ИБОРА ООД е една от първите компании в страната, която се насочва към вноса на специализирана техника и консумативи за целите на медицинската козметика. Компанията е създадена през далечната 1990 г. в гр. София, където и до момента се намира нейния главен офис.

Към момента тя е една от водещите компании в сферата на търговията на козметична апаратура и обзавеждане, като пароозонатори, масажори, динамометри, масажно оборудване, вани с инфрачервено затопляне, козметични медицински продукти на водещи западни производители и други подобни.

Фирмата е позната добре в София и региона, но осъществява ефективно продажби в цялата страна, като нейни клиенти основно са СПА-центрове, центрове за медицинска козметика, масажни салони и други подобни.

1.2.  Структура и персонал.

Във фирма ИБОРА ООД работят около 20 души на постоянни трудови договори, които са разпределени в следните звена в управленската структура на компанията, както следва по-долу на фиг. 1.

Организационна структура на фирма
Фигура 1 – Организационна структура на фирма ИБОРА ООД

Както се вижда от представената графика по-горе в текста, трябва да отбележим, че структурата на компанията е сериозно оптимизирана.

Начело на фирмата е нейният собственик, който влиза в ролята на управител на дружеството и се грижи за оперативното и стратегическо управление на целия бизнес.

В своята дейност той активно се подпомага от Административен отдел, в който работят оперативен счетоводител, секретарка и митнически агент, който обслужва вноса на фирмата от чужбина.

Основната дейност на компанията обаче е разпределена между две отделни звена, а именно Търговски отдел и Складов отдел.

Търговският отдел е разделен на две звена – Търговия с медицинска козметика и Търговия с апаратура и оборудване за медицинска козметика, предвид че голямото разнообразие от стоки и продукти, които предлага компанията в тези две направления изискват по-тясна специализация на търговците, които ги предлагат в страната.

В Складовия отдел е съсредоточена доставната и дистрибуторската дейност във фирмата. Там се извършва складиране, разфасоване, товарене и разтоварване на пристигащата и експедираната към клиенти стока.

Транспортът във фирмата се поема от специално Транспортно звено, което е зачислено към Складовия отдел и се състои от шофьори с бусове, които се грижат за доставките на място до клиента.

Персоналът на фирмата е добре подготвен и голяма част от него е от дълги години във фирмата.

Всеки новопостъпил служител преминава задължително вътрешнофирмено обучение, а търговците периодично пътуват и зад граница при производителите, с които търгува фирмата, за да се обучават за презентация на новите им уреди за медицинска козметика, тъй като те обучават в последствие клиентите, които боравят с тях.

1.4.  Активи.

Компанията в момента разполага с дългосрочни активи на стойност около 250 хил.лв., като половината от тези пари са инвестирани в сгради и обзавеждане, а около по ¼ си делят инвестициите в технологично оборудване и транспортни средства.

При краткотрайните активи сумата е около 140 хил.лв., като 2/3 или около 100 хил.лв. представлява стойността на краткотрайните материални запаси – основно козметични стоки и оборудване, а останалите средства са оборотни капитали – основно по разплащателни сметки.

1.5.  Годишен оборот.

Годишният оборот на фирмата за изминалата 2016 г. е малко под 800 хил.лв., а чистата й печалба е около 52 000 хил.лв. Като цяло фирмата бележи много слаби темпове на растеж на оборота през последните години – средно около 2% на годишна база през последните три години.

2.   Мисия на фирмата.

Ръководството на ИБОРА ООД е формулирало следната мисия на фирмата: „Ние предлагаме на своите клиенти комплексно обслужване с най-модерните технологии и продукти за целите на медицинската и естетическа козметика, и винаги се стремим да удовлетворим техните предпочитания, за да предложим повече красота и ползи за крайните потребители“.

Горната концепция налага до голяма степен потребността от пазарно поведение на фирмата, при която тя се стреми да затваря цикъла на обслужване на своите клиенти.

3.   Анализ на околната среда на фирмата.

3.1.  Доставчици.

Доставчиците в пазарната ниша на компанията са ключови като пазарни фактори на околната сред за ИБОРА ООД, защото те определят две важни неща:

 • първо, те са в основата на развитието на продуктовата линия на фирмата;
 • второ – те са определящи за нейната ценова политика, тъй като от техните цени зависи нормата на печалба и крайните цени, които компанията определя за пазара, тъй че тя в една много сериозна степен е зависима от тях.

3.2.  Клиенти.

Клиентите на фирмата тук можем да разглеждаме в две направления – преки клиенти на продуктите и оборудването и крайни потребители.

И двете групи клиенти са много важен външен фактор за развитие на фирмата, защото те определят със своите индивидуални нужди цялата търговска концепция на фирмата.

Крайните потребители следват тенденциите, с които оказват въздействие върху избора на нови технологии за медицинска козметика от преките клиенти на фирмата – СПА- и козметични центрове.

Като основни клиенти на ИБОРА ООД, последните са изключително предирчиви към качеството и надеждността на козметичните продукти и оборудване от фирмата.

Те са ценово чувствителни, имат нужда от стоково финансиране, специализират се в отделни направления на медицинската козметика и всичко това изисква изключително гъвкав подход към всеки един от тях.

3.3.  Преки конкуренти.

Повечето фирми в този сектор са малки или средни, но са достатъчно гъвкави, за да бъдат сериозна конкуренция на ИБОРА ООД.

Те са определящи за равнището на конкуренция и много от тях проявяват агресивни стратегии на развитие, като добавят нови видове бизнес, като: доставки на оборудване за фризьорски салони и СПА-центрове, както и създаването на верига от собствени центрове за медицинска и естетическа козметика, с което укрепват значително пазарното си присъствие в пазарната ниша.

3.4.  Новонавлизащи конкуренти.

Към момента това не е основна пазарна заплаха за бизнеса на ИБОРА ООД, но е също пазарен фактор, който трябва да се има предвид, тъй като иновациите в сферата на препаратите и оборудването за медицинска козметика постоянно водят до разширяване на пазарните предложения и фирмата трябва да се съобразява с това.

3.5.  Стоки-заместители.

Този пазарен фактор има също своето влияние на пазара. Разнообразието от традиционни и нови продукти и оборудване в сектора на медицинската козметика правят невъзможно пазарът да бъде обхванат от една единствена фирма, тъй че на всяко едно равнище при него има сериозна продуктова конкуренция.

4.   Анализ на вътрешната среда на фирмата.

От факторите на вътрешната среда, за ефективното развитие на компанията по-важни са следните:

 • осигуреното материално-техническо оборудване – компанията разполага със собствена специализирана търговска база, което намалява значително разходите й за търговска дейност;
 • подготвен персонал, който може да поеме гъвкаво и бързо обслужване на клиентите на фирмата;
 • ефективна система на обслужване на клиентите, при която компанията е способна да затвори целия обслужващ процес – от доставката на оборудването, до периодичното зареждане на клиента с желаните от него козметични препарати и консумативи;
 • система за лични продажби и обратна връзка с клиентите – търговските служители във фирмата са в непрекъснат контакт с клиентите и осигуряват необходимата информация за маркетинговата система на фирмата.

Горните фактори са ключови за успеха на компанията и най-вече по отношение на превръщането на нейните клиенти в лоялни потребители в дългосрочен план.

5.   Цели на фирмата.

Предвид очертаните по-горе фактори на външната и вътрешна среда, които определят за развитието на ИБОРА ООД, трябва да отбележим, че тя се развива в силно конкурентна среда, която изисква акцент върху догонване на водещите компании в бранша, които са основни конкуренти на фирмата за момента.

От тази гледна точка като основни цели на стратегическо развитие пред фирмата можем да посочим следните:

 • диверсифициране на бизнеса, в т.ч. въвеждане на нови направления на развитие на бизнеса – търговия с оборудване за фризьорски салони, внос на продукти за бюти индустрията, създаване на собствена верига от козметични центрове за естетична и медицинска козметика;
 • разширяване на териториалното развитие на фирмата с нови търговски центрове в по-големите градове на страната;
 • разрастване на продуктовото портфолио с нови козметични продукти и оборудване от други водещи световни производители.

Изпълнението на горните цели е важно за ИБОРА ООД в развитието й като ключов пазарен участник, тъй като в последните години тя твърде бавно расте в сектора за сметка на конкурентите.

6.   Стратегия на фирмата

Ако приложим кратък SWOT-анализ, ще можем да установим възможностите на фирмата за избор на офанзивна стратегия за развитие, както следва:

 • силни страни – развита търговска база, утвърден пазарен дял, подготвен персонал, развита търговска система, качествени козметични продукти и оборудване;
 • слаби страни – зависимост от доставчици, изостава от бизнес тенденциите на основни конкуренти, ограничено продуктово портфолио;
 • възможности – териториално разширяване на бизнеса, въвеждане на нови продукти, навлизане в нови пазарни ниши, развитие на паралелни свързани дейности в сферата на медицинската и естетическата козметика, увеличаване на пазарния дял;
 • заплахи – активни действия на нови и утвърдени конкуренти, нестабилност в икономическото положение.

Както се вижда, като цяло силните страни и възможностите преобладават като основа за развитие на фирмата, което дава възможност за избор на офанзивна стратегия, като тук е добре фирмата да се насочи към стратегия на конгломератна диверсификация.

Тя ще и помогне да развие нови видове бизнес в сродни на сегашната пазарна ниша нови пазари.

Заключение

Представеното изследване на ИБОРА ООД дава една добра представа за възможностите на стратегическия анализ и управление да осигури алтернативна стратегия за изпълнението на целите на развитие на фирмата, а с това и постигането на желания от нея пазарен успех.

Използвана литература:


Владимирова, К., К. Габровски, Н. Стефанов, Стратегическо управление и стратегическо планиране, УНСС, С., 2007 г.

Доралийски, А., Стратегически мениджмънт, НБУ, София, 2008 г.