Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България

Предлагаме Ви нова курсова работа на тема „Стимули за повишаване на конкурентоспособността на България“, която акцентира върху следните основни моменти:

Увод

1.Стимули за конкурентоспособност на ниво макроикономическо управление. 

2. Стимули за конкурентоспособност на ниво микроикономическо управление.

3. Стимули за привличане на чуждестранни преки инвестиции.

4. Стимули за развитие и внедряване на модерни технологии и иновативни продукти.

5. Стимули за подобряване на производителността на човешките ресурси. 10
Заключение
Библиография: