Международното сътрудничество в българския туризъм

1. Характеристика на международното сътрудничество в туризма.

Тенденциите, които се наблюдават в момента в областта на международното сътрудничество в туризма, и които ще продължават да се задълбочават за в бъдеще, са свързани с общата глобализация на стопанско-икономическата дейност и международна фирмена интеграция.

Факт е, че в момента стопанско-икономическата дейност в глобален план се диктува от мощни транснационални компании (ТНК), които по своята същност представляват големи обединения между производители от различни държави или холдингови структури разположени като мрежа по целия свят.

Основен елемент от развитието на стопанско-икономическата дейност в световен мащаб е международното сътрудничество.

То се характеризира с това, че все повече задълбочава интегрирането между икономическите субекти от различни страни.

На практика сътрудничеството води до увеличаване на икономическите и стопански перспективи пред международните партньори, спомага за разширяване на пазарните възможности на контрагентите и за увеличаване на приходите им.

Предпоставка за развитието на международното сътрудничество е постепенната либерализация на световната икономика, водеща началото си от създаването на първите свободни зони.

Днес, либерализацията се проявява основно чрез политиката на Световната търговска организация, която като основен орган на контрол и регулация на световното стопанско и икономическо сътрудничество, води политика на снижаване на тарифните, нетарифните и юридическите пречки в глобален план, което от своя страна се отразява и на интензивността на международното сътрудничество.

Отпадането на ограниченията в икономиките на отделните страни ще доведе до по-свободно движение на капитали, производствени ресурси, стоки, идеи и труд, което от своя страна ще доведе до още по-голямо задълбочаване на международната интеграция в областта на икономическото сътрудничество.

Туризмът, като стопанска сфера, също не е подминат от властващите в световен мащаб тенденции на международно сътрудничество.

Основните фактори, които са свързани с интеграцията на международните туристически фирми и интереси, са:

 • наличието на изострена конкуренция в международен и вътрешен план, най-често в областта на предлагането на туристически продукти, привличането на платежоспособни туристи, разширяването на туристическите пазари и т. н.;
 • високите изисквания към модерния тип туристическа услуга, чието качество е обезпечено от международно приети правила за качество на туристическия продукт;
 • усвояването на валутните постъпления от туризма и участието на банковата система в преразпределянето им;
 • отпускането на кредити за инвестиции в развитието и модернизирането на туристическата дейност;
 • нуждата от обмен на туристическа информация в международен план.

Това естествено са само част от условията, които карат туристическите фирми да предприемат международна форма на сътрудничество с чуждестранен контрагент.

По важно в случая е какви форми на международно икономическо сътрудничество ще реши да използва фирмата, при своите контакти с чуждестранния контрагент.

2. Форми на международно сътрудничество в българския туризъм.

Стопанско-икономическото сътрудничество в областта на туризма в България постепенно приема модерен пазарен облик, което е пряко последствие от изграждането на свободна икономика в страната.

То обхваща най-вече дейности по:

 • приемане на чужди туристи у нас и изпращане на български в чужбина;
 • набавяне и усвояване на инвестиции за строителство и ремонт на туристически (хотелски) бази;
 • подобряване на туристическите продукти;
 • изграждане на модерни спортно-развлекателни туристически атракции;
 • повишаване на управленските квалификации на туристическите мениджъри;
 • обмен на туристическа информация и т.н.

От гледна точка на природни дадености и туристически ресурси, можем да кажем, че страната ни е примамлив обект за инвестиране специално в областта на туризма.

Това не е отбягнало от полезрението на чуждестранните инвеститори и туристически организации, които в годините на преход към пазарна икономика, пожелаха да си сътрудничат на държавно и местно ниво с българските партньори.

Формите на сътрудничество, които основно се наложиха през този период са:

 • подсигуряването на безвъзмездна помощ – чуждестранните партньори, в лицето на различни организации, подпомагат безвъзмездно страната ни основно в областта на изграждането на опазването на околната среда по курортите ни, изграждането на туристически институти и не на последно място обучението на български кадри в чужбина;
 • отпускането на кредитни средства – тази форма на сътрудничество е косвена, защото не изисква последващо обвързване на партньорите, но въпреки това е успешно приложена при изграждането на различни туристически обекти като “Грандхотел Варна”, хотел “Витоша”, новотел “Европа” и др., които са изградени с шведски, японски, френски и други чуждестранни кредити.
 • преки инвестиции в изграждането на туристически обекти – при тази форма на международно сътрудничество, мощни западни туристически вериги имат възможността с помощта на български фирми от бранша да стъпят на българския пазар и да построят собствени туристически обекти, пример за подобно сътрудничество е построяването на хотел “Хилтън” в столицата.
 • отдаване на туристически обекти под наем на чуждестранни туристически фирми;
 • ползване на опита на чуждестранните мениджъри в туристически обекти;
 • създаване на съвместни дружества за експлоатация на курортни и туристически обекти;
 • партньорство при осъществяване на съвместна рекламна, туроператорска и информационна дейност;
 • сътрудничество в областта на контрола на качеството на туристическите продукти и установяването на модерни стандарти в българския туризъм;
 • сътрудничество посредством франчайзинг;
 • други – лизингови, смесени акционерни и финансови форми на сътрудничество, при управлението и експлоатацията на туристическите обект.

Както се вижда от изброеното, формите на международно сътрудничество в страната имат разнообразен характер и бързо следват тенденциите на коопериране и интеграция в развитите страни.

Въпреки това, в Българя все още не са навлезли някой по специфични форми на международно сътрудничество, които съдържат в изпълнението си различни опции, като продължителност на експлоатация на туристическия обект, инвестиции срещу ползване и т. н., но това е оправдано от гледна точка на това, че страната все още няма напълно развит туристически потенциал и икономическа стабилност, която да гарантират подобни обвързващи форми на сътрудничество.

В случая по-важно е, че България постепенно приема международното сътрудничество в областта на туризма като нещо естествено и както държавните органи отговарящи за него, така и туристическите фирми, все повече се стремят да се кооперират и интегрират с финансово стабилни и престижни чуждестранни контрагенти, което за последните няколко години доведе до голям напредък в туристическата дейност у нас.

Този процес ще продължи да се задълбочава, защото страната все още има неразкрит туристически потенциал, който тепърва ще бъде предмет на разработка най-вече в областта на балнео-лечебния туризъм.

3. Практическо сътрудничество при съвместното изграждане и стопанисване на туристически обекти в условията на пазарната икономика.

За да разкрием съвременните тенденции в страната, по отношение на стопанско-икономическото сътрудничество в областта на туризма, можем да ползваме примера на българската туристическа фирма “Х” ООД.

Фирма “Х” ООД е създадена през 1992 г. от Холдингово дружество “У” ООД и физически лица.

От създаването си тя работи изцяло в областта на туризма. Фирмата е официално лицензирана за работа в областта на туризма през 1994 г. с номер на лиценз Х, издаден от Министерство на Търговията и Туризма.

Към настоящия момент фирмата е член във водещи браншови организации като ВТК, БАТА и ISPR.

От 1998 г. фирмата за първи път решава да развива международно сътрудничество с чуждестранни партньори.

За основни контрагенти фирмата избира руския туроператор “РосТур” и македонската “Солунтур”.

Формата на икономическо и стопанско сътрудничество, която избира ръководството на “Х” ООД е партньорство в областта на съвместното експлоатиране на туристически обекти и осъществяването на туроператорска, рекламна и информационна туристическа дейност.

Фирмата е ориентирана основно към организация на туристически услуги на вътрешния пазар в страната, но в последните години успешно регистрира и експорт на български туристи в Македония и Русия.

Отначало “Х” предлага изцяло туризъм по черноморските курорти на страната.

Така в края на 1998 г., след като подписва двустранно споразумение с руския си контрагент – “РосТур”, идва идеята за съвместно сътрудничество по изграждането на луксозни туристически вили по нашето Черноморие.

С помощта на руски капитали фирмата изгражда над 10 вили, които в момента се експлоатират в сътрудничество с руската фирма, която изцяло се е наела да подсигурява руски туристи за клиенти, докато от българска страна се очаква перфектното обслужване и организация на туристическия престой на руските гости.

Ето как във връзка с изграждането на този инвестиционен проект двете фирми влизат на практика в международно икономическо сътрудничество по няколко направления.

Веднъж като осъществяване на кредитиране на местната туристическа инфраструктура и втори път, като партньорство при управлението на туристическия обект и обмена на информация.

Този пример е типичен за съчетаването на силните страни на две международни фирми и извличането на полза от това.

В случая силните страни на руската фирма са свързани с присъствието ѝ на огромния руски пазар на туристически стоки, а на българската фирма – с това, че притежава всички възможности да подсигури подходящи туристически услуги и ресурси на потенциалните руски клиенти.

Не случайно това плодотворно сътрудничество е показателно и за съотношението на чуждестранните туристи, които обслужва българската фирма, където руските посетители са на челно място с 60% от общия туристически поток, обслужван от нея.

През 1998 г. “Х” за първи път влиза в контакт и с македонския туроператор “Солунтур”.

Формата на международно сътрудничество, която подържат двете фирми е туроператорско партньорство и обмен на туристическа информация.

Само за 3 г. сътрудничеството на фирмите в двупосочното им обслужване на потенциални български и македонски туристи, изразено в приходи нарасва с повече от 50%.

Освен гореизброените форми на сътрудничество, “Х” ООД успя през 2000 г. да изпрати свой кадри на международна специализация в областта на менажирането на нови и съвременни туристически продукти.

Това беше възможно благодарение на сътрудничеството на българските държавни органи, отговорни за развитието на туризма в страната, с други чуждестранни такива.

Сътрудничеството в областта на обмена на управленски умения беше повратен за бъдещето на фирмата, която с помощта на новополучения опит за 2 г. успя да разработи много нови туристически продукти, които вече не са свързани само с ваканционен туризъм.

Днес фирмата вече е специализирана в целогодишното предлагане на различни туристически услуги, измежду които основни са:

 • морски туризъм – който включва отдих, рекреация, морски и слънчеви бани, хоби туризъм, риболовен и яхт туризъм, морски балнео-лечебен туризъм и т.н.
 • планински туризъм – стационарен, екскурзионен, пешеходен отдих и хоби туризъм в планината; планински балнеолечебен отдих и туризъм;
 • екологичен туризъм – отдих в екорезервати, стационарен и екскурзионен и “селски туризъм” за всички възрасти;
 • конферентен туризъм – всички форми на съвещателни и конферентни изяви, международни фестивали и пленери, събори, панаири и други масови туристически прояви;
 • културно-познавателен туризъм – посещения на природни и културни забележителности, запознаване с историята на България;
 • осигуряване на целогодишни “сини” и “бели” училища – предназначени за деца от всякаква възраст и т.н.

Въпреки, че фирмата разчита основно на международното сътрудничество в областта на туроператорската дейност, през всичките тези години тя не изостави и българските потребители на туристически услуги, напротив, тя разшири своята продуктова линия и включи в нея и планинския туризъм.

Освен това, фирмата пристъпи към осъществяване на мащабен проект за изграждане на взаимноизгодно сътрудничество с други български туристически фирми и обекти.

Нейната коректност и опит от международното ѝ сътрудничество с чужди фирми ѝ позволи да помогне като цяло на много от своите български контрагенти в изграждането на едно по-добро и модерно туристическо обслужване на родните и чуждестранни клиенти.

4. Изводи и заключения.

Фирма “Х” ООД не е изолиран случай.

Страна, като България, разполага с големи възможности в развитието на потенциала на туристическите си ресурси.

Ето защо въпросът за осъществяване на международно сътрудничество в областта на всички видове туризъм е от жизненоважно значение за стимулирането и функционирането на този отрасъл като цяло.

Въпреки всички успехи в тази област обаче има още много проблеми, свързани най-вече с организацията и качеството на туристическите услуги в България.

Чуждите държави, като Германия, Франция, Америка, Гърция, то дори и Турция, в тези отношения са много по-напреднали от нас, затова международното сътрудничество и кооперация с водещи туристически фирми от тези страни може да ни донесе само позитивни моменти в развитието на туристическата дейност, за да покаже страната пълните възможности на своя туристически потенциал.

Използвани източници:

 1. Тончев, Цв., Мениджмънт натуристическата фирма, С., 1995.
 2. Тончев, Цветан, Соня Милева. Планиране и развитие на туризма. Ботевград, МВБУ,2010.
%d блогъра харесват това: