Въведение в анализа на бизнес средата

В процеса на своето функциониране предприятието непрекъснато взаимодейства с околната бизнес среда.

Поведението му се влияе от различни политико-икономически и социално-демографски фактори.

Бизнес среда за фирмата

Влиянието на различните фактори, които въздействат върху него може да се групират по следния начин:

 • Фактори, действащи във вътрешнофирмената среда – това са вътрешнофирмени процеси, на които мениджърите могат да влияят.
 • Фактори, действащи във външнофирмената среда – това са процеси действащи в заобикалящата среда, но оказващи пряко или косвено влияние върху дейността на фирмата.

Външната среда може да се разглежда на няколко равнища.

 • Непосредствено обкръжение – това се фирми партньорки, клиенти, доставчици и др. Влиянието на тази среда се отнася до взаимодействието, при задоволяване на определени потребности.
 • Отраслова среда – предприятия от същия отрасъл, отраслови доставчици, преки конкуренти на фирмата. Тази среда определя условията за навлизане и излизане в пазарната ниша, договореностите между различни отрасли, интензивността на конкуренцията.
 • Отдалечена бизнес среда – обхваща различните политически, икономически и социално-демографски процеси, върху тях фирмата има най-малко влияние.
 • Международна бизнес среда – тя има отношение само към фирмите износителки и вносителки, влиянието при нея се характеризира с налагането на различни международни тенденции, изостряне на конкуренцията, специализиране на продуктовата линия и т. н.

Мениджърите, когато анализират  бизнес средата, най-напред се водят от отдалечената бизнес среда, а след това изследват  обкръжаващата и отраслова среда.

Това е така, защото в съдържанието на отдалечената бизнес среда се съдържат макропараметрите на дадената икономика, които определят доколко може да се провежда нормален бизнес в държавата.

Има различни начини за проучване на основните бизнеспараметри на средата, в която действа фирмата.

Основно тя може да ползва вътрешни или външни източници на информация.

Към външните източници спадат:

 • Публикации в медиите.
 • Специализирани публикации на различни икономически органи и анализатори.
 • Маркетингови и финансови проучвания на големи фирми.
 • Официална статистика и др.

Към вътрешните източници на бизнес информация спадат:

 • Баланса на предприятието за предходни години.
 • Вътрешнофирмения счетоводен и финансов контрол.
 • Размера на приходите и разходите на предприятието и др.

В България проблема с анализа на околната среда се състои в това, че тя е твърде динамична и българските бизнесмени трудно се нагаждат към прогнозирането.

Повечето фирми дори не правят прогнози, а се задоволяват с мнението на близки специалисти, които не винаги са достатъчно информирани.

Трябва да споменем също, че маркетинговите познания на управителите на фирмите са слаби, много от тях не ползват допълнителни маркетингови източници, като проучвания, прогнози и др., което не е правилно с оглед на това, че в един момент ситуацията ги сварва неподготвени и реакцията им е забавена, което е с фатални последствия за фирмата.

Анализите на бизнес средата са един вид икономическа информация, която не е за пренебрегване, защото може да бъде много полезна на управителите за взимане на различни решения в тяхната управленска дейност.

Използвана литература:

Костова, А., Икономика за мениджъри, НБУ, С., 1998.