Смесени предприятия – характеристика и особености. Обосновка на инвестициите в смесени предприятия.

1. Интернационализацията на стопанската дейност в контекста на световната икономическа глобализация

Посъвместната глобализация на съвременния икономически и стопански живот породи нови форми на международна сътрудничество.

В планетарен план преместването на ресурси като: капитали, материали, труд и информация между отделните държави е ежедневие, което определя тенденциите на съвременната интернационализация на икономическите и производствени отрасли.

Разширението на международното сътрудничество в областта на трансфера на ресурси е един многостепенен и етапен процес.

Всяка следваща стъпка от него представлява част от веригата на икономическата и стопанска интернационализацията, представена на фигурата по-долу:

Верига на интернационализацията
Верига на интернационализацията

Смесените предприятия, като част от веригата на интернационализация, са най-висшата форма на стопанска и икономическа интеграция и партньорство между чуждестранни партньори.

По своята същност смесеното предприятие е юридически самостоятелна стопанска единица, обединяваща в себе си капитали на физически или юридически лица с различна националност.

Като цяло смесеното предприятие може да бъде разглеждано и като дългосрочен инвестиционен проект в определена област между стратегически чуждестранни партньори на базата на съвместно коопериране и разширяване на задграничните канали за реализация.

Спецификата на смесеното предприятие може да бъде различна в зависимост от ситуацията около неговото създаване.

Отношението между чуждестранните партньори в областта на договарянето на размера на инвестициите и задълженията дават облика на бъдещето смесено дружество.

По отношение на правния статут и степента на обвързаност смесените предприятия се делят основно на: смесени капиталови предприятия и смесени договорни предприятия.

Важен момент при изграждането на подобни смесени дружества са и размера на инвестициите от отделните участници.

В съвременният икономически и стопански живот в зависимост от този размер се разграничават следните видове смесени предприятия:

 • смесени предприятия с преобладаващо чуждо капиталово участие (над 50%);
 • смесено предприятие на паритетна основа (50% на 50%);
 • смесено предприятие с минимално чуждо участие (под 50%).

По отношение на смесените предприятия можем да направим и още едно деление във връзка със степента на социално-икономическо и управленско равнище на страните от където произлизат съответните участници.

В този случай имаме основно два типа смесени предприятия: смесени предприятия от страни със сходно социално-икономическо и управленско равнище и смесени предприятия от страни с различно социално-икономическо и управленско равнище.

Изборът на вида смесено предприятие е сложен икономически и стопански процес, който включва в себе си прецизирането и оценката на различни вътрешни и външни фактори, които са свързани с крайния успех на международното коопериране в съответната област.

Съществуват три основни етапа на международно фирмено коопериране между чуждестранни партньори, а именно: стратегически съюзи, стратегическо партньорство и смесени капиталови предприятия.

Както се вижда от тази квалификация, смесените капиталови предприятия са на върха в йерархията на международното коопериране.

По своя характер капиталовото смесено предприятие е продукт на стратегическите усилия на две или повече стопански организации с еднаква или различна националност.

С помощта на организационно-управленски и правни инструменти те обвързват сътрудничеството си в разпределението на дейности, капитали, отговорности, изгоди и рискове.

Характерно още за капиталовото смесено дружество е, че то притежава собствен юридически статут, и се ползва с правомощията на отделен стопански субект, който има собствен баланс и управление, за разлика например от договорените смесени предприятия, които обединяват ресурси на чуждестранни партньори без да регистрират нов правен субект, т.е. учредителите носят самостоятелна отговорност към трети лица.

2. Обосновка за целесъобразност наинвестиционно решение за създаване на смесено предприятие.

Създаването на капиталово смесено предприятие е форма на дългосрочна стратегическа инвестиция.

Ето защо, при създаването на смесено предприятие, фирмите-партньори се нуждаят от обосновка за целесъобразност.

Обосновката за целесъобразност на инвестиционно решение представлява съвкупност от методи и техники за оценка на изгодата и рисковете, свързани с осъществяването на съответното смесено предприятие.

Данните, които ползват фирмите за съставяне на подобна инвестиционна обосновка са прогнозни и с приблизителна точност.

Използват се различни методи за финансова оценка на проекта като:

 • сегашна нетна стойност (NPV);
 • вътрешна норма на дохода (IRR);
 • срок на откупуване и т. н.

Изследват се паричните потоци, свързани с основната му дейност и всички останали маркетингови и мениджърски елементи, свързани с осъществяването на смесеното предприятие.

Обосновката за целесъобразност на инвестиционното решение е придобила голяма тежест при проучването и планирането на международните кооперации.

За това говори факта, че вече от десетилетия Международната организация за промишлено развитие към ООН (ЮНИДО) предлага специална методика за организацията и изпълнението на инвестиционна обосновка за смесени предприятия, свързана с развитието на специални финансови програми и бизнес планове за съответните инвестиционни мероприятия.

Класическият модел, предлаган от ЮНИДО, обхваща всички аспекти от дейността на бъдещото смесено предприятие: технически, технологични, логистични, производствени, маркетингови, материално-снабдителски, финансови и т. н.

Въз основа на обосновката за целесъобразност чуждестранните фирми имат възможност да избират своите стратегически партньори, да определят размера на дяловото си участие, да избират формата на сътрудничество и в крайна сметка да минимизират евентуалните рискове, свързани с инвестиционния проект.

Моделът на методиката на ЮНИДО включва в себе си следните елементи:

 • резюме на бъдещия инвестиционен проект;
 • основни данни за проекта;
 • пазарни и маркетингови данни за проекта;
 • ресурсно обезпечение на проекта;
 • логистика на проекта;
 • инжинеринг на проекта;
 • организация и администриране на проекта;
 • график за пускане на предприятието;
 • финансова и икономическа оценка.

Естествено това е базисен модел на разработка на обосновка за целесъобразност на инвестиция. Тук могат да бъдат добавени и други направления на анализа и обосновката.

Използвани източници:

 1. Боева, Б., Управление на смесени фирми, НБУ, С., 1996.
%d блогъра харесват това: