Философия на данъчната политика

Една от основните задачи на всяко едно правителство е да намери начин да увеличава икономическия растеж в държавата.

А, един от основните инструменти, при разрешението на този проблем, е управлението на данъчната политика.

Факт е, че много от икономическите субекти в страната са силно зависими от налозите, които плащат, особено по отношение на възможностите им за нови инвестиции.

С определянето на размера на данъците правителството пряко може да влияе върху свободните парични средства във фирмите, а оттам и върху инвестиционните процеси в страната, т. е. можем да твърдим, че данъчната политика е важен фактор за стимулиране или ограничаване на икономическия растеж на бизнеса и местната икономика.

Събирането на данъци е държавно мероприятие по принудително изземване на част от приходите на юридическите и физически лица по определени критерии, което изземване се извършва с оглед да се гарантират разходите на държавните институции.

Съвременните икономисти изследващи проблема с регулирането на налозите приемат, че формирането на данъчната политика е един сложен политически и социален процес, който често пъти надскача професионалното и експертно поприще.

Повечето от тях смятат, че при формирането на данъците трябва да се взема предвид и мнението на данъкоплатеца, като лице пряко понасящо данъчното бреме.

При всякакъв случай те определят политиката в областта на данъчното облагане като важен обществен акт, защото нейната ефективност ще зависи от това, доколко мнозинството от обществото я приема или отхвърля.

По този повод е необходимо провеждането на широк и задълбоченобществен дебат, в който ясно да си проличи отношението на управляващите къмданъкоплатеца, както и общата стратегия на данъчно облагане.

Важна част от философската постановка в областта на данъците е, че те се приемат като част от цялостната държавна икономическа и нормативно-правна политика, по отношение на икономическите субекти в страната.

От тази гледна точка и данъчната политика подлежи на стратегическо планиране за изпълнението на определени цели.

Последно, но не и по-важност, икономистите смятат, че основните приоритети в областта на управлението на данъчната система в страната са свързани не толкова с ефикасното и целесъобразно събиране на налозите, а най-вече в областта на планирането на желан икономически растеж, намаляване на безработицата, повишаване стандарта на живот на населението и т. н.

Използвана литература:

  1. Статев, С., Макроикономическианализи, НБУ, С., 1996 г.
%d блогъра харесват това: