Счетоводството като икономическа наука

Счетоводната дейност в предприятието е законоустановена, освен това обаче тя е следствие и от ред други фактори, които определят нейното развитие както следва:

  • възниква, за да задоволи потребностите от специфичен вид информация в предприятието (финансово-счетоводна);
  • съществува като присъща функция в него;
  • обособява се като подсистема и структурно звено на управленската система на предприятието;
  • развива се непрекъснато в съответствие с потребностите  на управлението на счетоводната информация.

В повечето случаи се изтъкват две функционални качества на счетоводството като практическа дейност – информационна и контролна функция на управление на дейността на предприятието.

Твърди се, че като контролна система има по-голяма традиция отколкото като информационна.

Контролът, като функция на счетоводството, е заложен в неговата информационна същност.

Той произлиза от изискването за точност и обективност на счетоводната информация и е една от качествените му характеристики.

Когато счетоводството се разглежда от функционален аспект, изтъква се и това, че то, като самостоятелна функция на управлението се подразделя на подфункции,в т.ч.: възприемане, регистрация, контрол, обработка, съхраняване и предаване на данни, и т.н.

Следователно организацията на счетоводната дейност изисква методологичен апарат, който да отговаря на целите и задачите, поставени пред нейната дейност.

Наличието на методологичен апарат в счетоводството, води до заключението, че то е нещо повече от обикновена дейност в организацията.

Още повече, че присъщите на счетоводството функции не са откъснати една от друга.

Напротив, освен че са свързани помежду си, те непрекъснато взаимно си влияят.

Контролът например е присъщ на документалната, акумулативната и прогностично-предупреждаващата подфункция на счетоводството.

Те пък са информационна основа за неговото упражняване. Затова, когато се осъществява достатъчно пълно всяка от подфункциите на счетоводството, оказва благоприятно влияние върху другите подфункции.

Следователно методологическият апарат, взаимовръзката между  функциите, изпълнявани от счетоводството, неговата систематизираност и последователност са предпоставка за развитието на счетоводството като една основна икономическа наука, неделима от икономическите и стопански науки, която има широко приложение в отчитане на дейността на предприятието.

Освен изброеното по-горе, счетоводството като информационна функция на управлението на предприятието е във връзка с другите му управленски функции.

Счетоводството например осигурява директно информация за оперативно-тактическото планиране, а индиректно за текущото икономическо планиране.

Макар, че икономическият анализ борави със собствени методики и техники, той също се осъществява до голяма степен върху информация, създадена от счетоводната система в предприятието.

Счетоводството е законоустановена дейност, която подлежи на изпълнение от всяко физическо или юридическо лице, което попада под юрисдикцията на Закона за счетоводството на територията на Република България.

Освен този нормативен акт обаче съществуват и множество допълнителни нормативни уредби, които формират същността на счетоводната процедура.

Тук е момента да отбележим спецификата на счетоводната наука, в чийто методологичен и научен характер, за разлика от останалите икономически науки, е залегнал в нормативна уредба, която по своя характер представлява волеизявление на законодател.

Следователно можем да твърдим, че счетоводството, като наука и методологичен апарат, може да търпи непрекъснато развитие и усъвършенстване в зависимост от законодателната воля на формиращите го органи.

Други нормативни актове, имащи отношение към пълното формиране на счетоводната дейност са Националните счетоводни стандарти, Националния сметкоплан и др., те също имат научно обоснован характер и допълнително подпомагат развитието на счетоводството като обособена наука от специфични правила и методи за водене на счетоводна отчетност в предприятието.

В крайна сметка счетоводната наука по своя характер ще остане една от водещите икономически науки, защото тя е неизменна, поради своя законов характер.

Освен това, с навлизането на новите информационни технологии, пред нея тепърва стоят предизвикателства, които допълнително ще засилят нейната важност, както и възможностите пред нея за развитие като методология и практика.

%d блогъра харесват това: