Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство

1. Свободни икономически зони – същност, видове, предимства.

Същността на икономическите зони се изразява в различния им статут от останалата национална територия и предимството им да осъществяват особени и нехарактерни икономически дейности.

Свободна зона“ е понятие, което характеризира територия, на която е налице свободата да се внася без митнически и търговски ограничения, при облекчен валутен режим и без излишни бюрократични ограничения.

Свободните зони и пристанища имат своята история още от преди 2000 г.

Възникването им е било наложено от необходимостта търговците да получат защита срещу политическата несигурност и пазарната конюнктура в различните страни.

Една от първите известни древни свободни зони е била построена на гръцкия остров Делос в Егейско море.

Построена на остров, тази зона е имала пълна автономност и независимост от икономическите условия, действащи в Гърция по това време.

Днес свободните зони са широко разпространени по света, дори има и свободни държави, каквато е Сингапур например.

В България също има няколко, като по-големи, сред които са: пловдивската и бургаска свободни зони.

Свободните зони могат да бъдат три вида: частни, държавни и смесени.

Те могат да имат различен предмет на дейност, но общото между тях се състои в следното:

 • съществуват в обособена територия, намираща се /логически/  извън митническата територия на страната;
 • отделена е от митническата територия със съответни заграждения;
 • посещаването става само със задграничен паспорт или специално разрешение;
 • осигуряват се преференциални условия за промишлена, търговска, селскостопанска и др. дейност;
 • функциониращите в района на зоната фирми се ползват от данъчни и митнически облекчения и някои други.

2. Предимства на свободните зони у нас.

Настъпилите исторически и геополитически промени и разрастващата се тенденция за все по-тясно интегриране на регионалните икономики, безспорно доведе до значителни положителни резултати.

Това от своя страна водии  до повишаване интереса на големите компании към нововъзникващите пазари, в т.ч. и към свободните зони и техните предимства.

В своя път към политическа и икономическа интеграция България е постигнала множество успехи и днес тя се оформя като много интересен пазар благодарение на своите преимущества, в т.ч. и на свободните зони, които развива.

Свободната зона в Пловдив, например, нейната инфраструктура и услуги, я определят като притегателен дистрибуторски и търговски център.

Благоприятнотоѝ местоположение, в самото сърце на Балканскияполуостров, я прави изключителноатрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в страна катоБългария, с присъщата ѝ поитическа стабилност, представлява още единдопълнителен стимул за инвестиции.

Друг фактор, допринасящ за привлекателността на Зоната за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.

 Като илюстрация на това, нека споменем някои от тях:

 • безмитен внос и износ на стоки, машини и оборудване, суровини и др.;
 • освобождаване от ДДС, местни данъци и такси;
 • свободно изнасяне на капитали и печалби;
 • гарантиране на инвестициите и избягване на двойното данъчно облагане;
 • отдаване под наем на производствени и складови помещения;
 • създаване на предприятия със 100% чуждо участие на територията на зоната или на смесени предприятия без ограничения на дяловото участие;
 • избягват се всякакви бюрократични формалности при осъществяване на операциите по внос и износ;
 • отличен достъп до Европа, страните от Близкия Изток както и до българския пазар;
 • квалифицирана и сравнително евтина работна ръка и т.н.

Наред с тези предимства свободните зони предлагат и други спомагателни дейности.

Например свободната зона в Свиленград предлага на своите клиенти следните допълнителни услуги:

 • товаро-разтоварителна дейност;
 • транспортиране, складиране и съхраняване на различни стоки и продукти, освободени от мита и данъци;
 • спедиторски услуги и подсигуряване на презареждане на камиони и автомобили;
 • свободна продажба на дизелово гориво;
 • организация на екологично чисто производство;
 • бизнес посредничество и представителство;
 • отпускане на банкови кредити и други финансови операции.

Свободните зони в България действат според изискванията на българското законодателство, което предвижда някои стриктни изисквания по отношение на работата им.

Например в Пловдивската свободна зона условията за работа са следните.

 • свободна зона Пловдив е обособена част от митническата територия на България. Това е оградена територия с изградени   складови съоръжения и индустриални площи и осигурен достъп на   всякакъв вид транспорт;
 • търговските операции между Зоната и другите части на  страната са обект на външнотърговския режим определен от   българското законодателство. Това обаче не се отнася за   търговските операции и сделки, извършвани на територията на   зоната, между отделните зони и/или чужди страни;
 • стоките внесени от останалата част на страната в зоната се считат за износ.
 • стоките изнесени от зоната за останалата част от страната се   считат за внос.
 • за да се улесни движението на стоките с ЖП транспорт Свободна зона Пловдив разполага с открити складови площи на ЖП терминал;
 • всички плащания на територията на зоната се извършват в   конвертируема валута;
 • на територията на зоната се прилага българското трудово   законодателство;
 • достъпът до зоната е възможен само след получаване на пропуск от администрацията на зоната и т.н.

Освен законовите нормативи за дейността на свободните зони има и някой други задължителни изисквания, при тяхното изграждане, като:

 • определяне на долната граница на регистрирания капитал и сумата за първоначално плащане в брой;
 • определяне на минималния брой и стойност на работните места;
 • определяне на забраните за упражняване на дейности, конкуриращи експортните отрасли на страната;
 • ограничения за строителство върху обработваема земя или защитени от закона резервати и някои други.

Изграждането на свободните зони винаги е свързано с предварително разработена регионална комплексна стратегия за развитие на региона!

3. Зоните – форма на регионалнаполитика.

Зоните за свободна търговия са елемент от икономическата политика и стратегия на една страна.

Преди да се създадат свободните зони, се разглеждат някой ключови параметри по тяхното осъществяване.

Свободни зони се изграждат основно в два случая:

 • при потребност от създаване на благоприятни икономически условия на територия, която не разполага със значителни местни ресурси и добри възможности за индустриализация;
 • при благоприятни географски условия.

В първия случай попада свободната зона в Свиленград, това е територия с оскъдно наличие на природни ресурси, затова създаването на свободната зона е насочено към съживяване на малкия и среден бизнес в околния регион, посредством различни финансови и данъчни облаги.

Във втората група попада свободната зона в Бургас и тази в Пловдив.

Бургаската свободна зона е разположена на много стратегическо място, тя има достъп до железопътен, морски, автомобилен и въздухоплавателен транспорт.

Териториалното положение на Бургаската свободна зона е изключително атрактивно за западните фирми, защото тя им дава една логистична подкрепа при търговията им със страните от Азия и обратно.

Свободните зони, когато са стратегически правилно разположени, са един полезен инструмент при формирането на регионалната политика и стратегия на страната.

Тяхното въздействие е комплексно, както върху икономиката като цяло, така и върху местното регионално стопанство.

4. Роля на свободните икономически зони за регионалното развитие и растеж.

Ролята на свободните икономически зони е да стимулира в различни направления в икономиката на региона, който обслужва.

Нека да вземем например Бургаската свободна зона, която е една от най-големите и стари в страната.

Нейната дейност е почти изцяло насочена към обслужването на логистичните нужди на чуждите фирми.

Поради стратегическото си положение, тя обслужва клиенти от държави във всички посоки на света.

Естествено е, за да може да извършва основната си дейност, Бургаската зона да разчита на развита инфраструктура в региона.

Това води до непрекъснати инвестиции в такава, от страна на местната администрация, което от своя страна увеличава работните места, приходите на населението в региона се покачват, следователно и вътрешното търсене и предлагане.

 Ето как един стратегически обект, като голяма свободна зона, може да влияе върху редица параметри на регионалната икономика.

Това обаче не е всичко, самата зона генерира като приходи за общинския бюджет солидни суми от такси, комисионни и печалба от обслужваща дейност.

Освен това, зоната е генератор на работни места за местното население. Нужни са наемни лица за администрация,  докери, общи работници и т. н.

Като полезност за регионалното развитие и растеж свободната зона дава възможност и на местни фирми да произвеждат необлагани от данъци стоки и продукция за износ.

Така те повишават своята конкурентоспособност на международния пазар.

На последно място, но не и по важност, свободната зона влияе и косвено на регионалното развитие и растеж.

Този ефект се дължи на факта, че множество малки и средни спедиторски, транспортни и др. фирми са заети в обслужването на различни допълнителни дейности, които не са пряко обхванати или специализирани от свободната зона, в тази част влизат дори хотелиерството, ресторантьорството, правни услуги и всички други дейности свързани с потребностите на клиентите на свободната зона.

Освен всичко изброено до тук, не бива да пропускаме и факта, че свободните зони, поради непрекъснатите си контакти с чуждестранни фирми са един своеобразен носител на най-новите тенденции в развитието на различните икономически браншове.

Свободните зони са изпреварили развитието на съвременните икономически отношения.

Свободната търговия без данъци, ограничения и др. мита и такси е бъдещото, което се е запътило към глобална икономика.

В такъв случай, развитието на свободните зони ще има всепо-важна и стратегическа роля за ръста на регионалното развитие и растеж.

Това ще се налага от тенденциите местната икономика да се нагажда към дейността и правилата на функциониране на свободните зони, а това от своя страна ще ги изведе като челни фактори при преструктурирането на икономиката.

Затова инвестирането днес в свободни зони, ще се изплатимногократно утре!

Използвана литература:

 1. Георгиев, Л., Регионална икономика, НБУ, С., 2012.
%d блогъра харесват това: