Световна търговска организация – функции, принципи, цели и задачи

Въведение

Световната търговска организация (СТО) стартира своето съществуване на 01 януари 1995 г., като пълноправен приемник на Генералното споразумение за митата и търговията (ГАТТ), установено след края на Втората световна война (1947-48 г.).

Въпреки, че е една от най-младите световни организации, СТО продължава традициите и принципите, завещани му от ГАТТ през неговите 50 г. на функциониране, свързани основно с установяването на общовалидни правила за международна търговия и подсигуряването на безпрепятствени, свободни, справедливи и прозрачни търговски отношения в световен мащаб.

Важен момент при създаването на Световната търговска организация е, че за разлика от Споразумението за митата и търговията, тя се явява като един вид наднационален орган и по този смисъл решенията приети по нейните споразумения се явяват задължителни за страните участнички в организацията, защото техните парламенти вече са ратифицирали и приели правилата на организацията.

Създаването на Световната търговска организация е последствие от споразуменията договорени между страните участнички в ГАТТ на кръга от преговори наречен Уругвайски, протекъл между 1986-94 г.

Днес СТО се разполага в град Женева в Швейцария и кратък профил на организацията показва, че в нея участие взимат вече 164 страни, бюджета на организацията доближава 150 милиона швейцарски франка, а администрацията на организацията надхвърля 500 души.

Важен момент във политиката на СТО е ролята ѝ вглобализацията на световната икономика. От тази гледна точка можем да кажем, чевсички функции, принципи, цели и задачи на организацията са свързани по единили друг начин именно със тази цел

Основни функции на Световната търговска организация.

Както вече споменах по-горе основната функция на СТО е да регулира правилата в търговията между страните и да осигурява сигурна, свободна, справедлива, прозрачна и предвидима международна търговия.

В този аспект фактическите функции на организацията са свързани с:

 • администриране на търговските споразумения;
 • осигуряване на форум за международни преговори;
 • установяване и разрешаване на търговски спорове между страни членки на организацията;
 • надзор върху националната икономическа политика на страните членки;
 • оказване помощ на бедни и развиващи се страни, посредством асистенция в управлението на икономиката им и тренировъчни програми;
 • кооперация с други интернационални организации.

Функциите на организацията са ясно формулирани и представени. Естествено споразуменията, сключвани в рамките на организацията, да бъдат управлявани и регулирани от чиновниците в СТО.

Като гарант по тези споразумения между страните участнички Световната търговска организация при нужда може да изпълнява надзорни функции върху икономиката на някоя от страните членки в нея.

Организацията основно обезпечава проблемите в търговията свързани с производството и реализацията на земеделска продукция, храни, лекарства, текстил и някой специфични стоки като международни стандарти, интелектуални права и др.

От услугите СТО регулира най-вече банковото дело, хотелиерството, транспорта, застрахователното дело, международния маркетинг и дейности в областта на комуникациите.

От тази гледна точка организацията предоставя специална възможност, при която изпълнява ролята на форум (средище) за установяване на първични контакти и провеждане на преговори в тези области между страните участнички в нея.

Понеже интересите на различните държави често влизат в конфликт в една или друга икономическа сфера, организацията съвсем резонно се нагърбва и с задачата да провежда посредническа и арбитражна роля при разрешаването на подобни спорове, естествено съобразно международно установените юридически и икономически правила, както и в съответствие с устава и споразуменията действащи в самата организация.

Важен момент от функционирането на Световната търговска организация е подпомагането на развиващите се и крайно бедни страни. Общо ¾ от участниците в СТО са именно такива държави и затова на тях им е отредено по-специално място в международните търговски спогодби на организацията.

За тях има някой по специфични привилегии като:

 • осигуряване на по-продължителен период за изпълнение на споразуменията и ангажиментите;
 • вземане на мерки за увеличаване на търговските възможности за тези страни;
 • осигуряване на специфични помощи и суровини за стабилизиране на икономиката на тези членки на организацията;
 • подпомагане изграждането на стабилна инфраструктура на всички нива, която да подпомогне икономиката в тези страни;
 • осигуряването на консултантска помощ при провеждането на преговори с развити страни, както и за въвеждане на водещи западни технически стандарти в икономиката.

Освен тези предимства, СТО подсигурява бедните и развиващи се страни членки на организацията с техническа помощ и различни тренировъчни програми.

До този момент СТО е провела над 200 кооперативни технически програми с такива страни по света. Освен, техническата помощ регулярно се провеждат и регионални семинари, имащи цел да повишат икономическите и стопански познания на управляващите кадри в тези страни.

Подобни официални семинари, организацията провежда централизирано няколко пъти в годината и в централата си в Женева, където представителите на по бедните и развити страни представят проблемите си и начините, по които се опитват да ги разрешават с помощта на СТО.

Функционирането на Световната търговска организация еизцяло базирано върху нейните основни принципи, които като основоположен камъкдават началото на нейната същинска същност.

Принципи, залегнали в политикатана Световната търговска организация.

Както вече споменах, най-важни в организацията на Световната търговска банка са принципите, които тя се стреми да спазва. Самата идея за СТО се крепи именно върху тях и върху очакванията от тяхното прилагане.

Основни принципи залегнали в организацията са:

 • премахване на дискриминацията в международните търговски отношения;
 • осигуряването на свободна международна търговия;
 • предсказуемост и прозрачност на международните търговски взаимоотношения;
 • осигуряване на по-висока конкурентоспособност на страните-членки в международната търговия;
 • осигуряване на по-големи доходи за бедните и развиващи се страни.

Идеята на Световната търговска организация за бъдещата международна търговия се основава именно на тези основни принципи.

Организацията се стреми да намали дискриминацията в международната търговска практика като проповядва идеята за равнопоставено отношение между страните партньорки.

Според споразуменията на организацията, ако някоя членка на СТО даде статут на “най-облагодетелствана нация” на друга членка или страна извън съюза, то същото тя трябва да направи и със всички останали членки в него.

Освен това, организацията се опитва да придаде на стоките и услугите глобален характер, т. е. пред тях да няма ограничения, защото са произведени в една или друга страна.

С постепенното премахване на бариерите и ограниченията в международната търговия Световната търговска организация се стреми към превръщане на световната търговска система в един единен и свободен пазар на стоки, услуги, интелектуална собственост и т. н., където всички участници ще бъдат равноправни.

С регулирането на тарифите и други митнически ограничения СТО се опитва постепенно да ограничи тяхното влияние върху движението на стоки, услуги и капитали в глобалното пространство.

Поставянето на ясни правила пред това движение ще направи търговията по-прозрачна и предвидима за международните компании инвеститорки. Така рисковете, съпътстващи техните инвестиционни проекти в чужди страни ще бъдат по-малко рискови и сигурността в икономическите отношения в глобален план ще бъде по-голяма.

С ограничаване на държавното субсидиране на стоки и услуги и провеждането на дъмпингови акции от фирми желаещи на всяка цена да добият широк пазарен дял, Световната търговска организация се стреми да подобри конкурентоспособността на всички свои страни членки. По този начин способността им да конкурират своите партньори в организацията ще бъде поставена на равноправна основа.

И на последно място, но не и по важност, Световната търговска организация с помощта на предоставените предимства – по-дълъг срок за приспособяване, по-гъвкави методи за асоцииране с организацията и някой специфични привилегии, се опитва успешно да интегрира бедните и развиващи се държави, основавайки се на принципа постепенно да подпомага увеличаването на благосъстоянието на тези страни.

Основавайки се на своите принципи и изхождайки от спецификата на своите функции, днес Световната търговска организация е една от най-ангажираните международни структури.

Организацията непрекъснато следва определени цели изадачи, които в крайна сметка трябва да осигурят краен успех на нейното основнопредназначение – да служи като регулатор в световните търговски отношения.

Цели и задачи пред Световната търговска организация.

Основната цел пред Световната търговска организация е повишаването на благосъстоянието на страните участнички в нея и подобряването на условията за международна търговия в глобален мащаб. За изпълнението на тази цел СТО си е поставила множество подцели, чиято същност можем да разкрием в поставените пред организацията основни задачи за изпълнение:

 • ограничаване и премахване на митническите тарифни и нетарифни ограничения;
 • свободен пазар на земеделска и текстилна продукция в световен мащаб;
 • премахване на ограниченията в извършването на международни услуги;
 • протекция на интелектуалните права и юридическото им признаване в международен план;
 • противопоставяне и ограничаване на всякакви антидъмпингови и субсидирани цени на стоки и услуги в глобалното пазарно стопанство;
 • спазване на основните интереси на страните членки в СТО, посредством задоволяването на локалните им интереси;
 • осигуряване на прозрачна и достоверна търговска информация за състоянието на страните участнички в организацията;

Естествено задачите на Световната организация са повече, но това са основните и с най-голяма тежест и приоритет за разрешение.

Една от най-важните задачи поставени пред СТО е ограничаването и премахването на тарифните и нетарифни ограничения. В този план организацията е предприела отдавна мерки за намаляването на тези ограничения до нулеви ставки и до обвързването им помежду им до окончателното им отпадане.

Естествено организацията е предприела мерки за защита на по-бедните и развиващи се страни, като им е позволила по-дълъг срок на премахване на тарифните и нетарифни ограничения, спрямо развитите държави.

В резултат на взетите мерки от страна на СТО, след 1995 г. тарифните и нетарифни ограничения намаляха с около 40% и за по-масови стоки стигнаха средни нива от 3.8%-4.0%, при предишни нива от 6.8%-7.0%.

Беше решено също стоките и услугите на бедните и развиващи се страни да бъдат обмитявани с по-ниски ставки, при вноса им в икономически развити държави, като в обратния случай те запазваха правото си да подържат по-високи митнически тарифи, които обаче са пропорционално обвързани с тези на развитите държави и постепенно ще бъдат изравнени с тях.

В резултат от намаляването на митата от 1995 г. до 2001 г. индустриалните стоки изнесени от бедни или развиващи се страни в индустриално развити такива скочи от 20% на 44%, което е показно за ефикасността на предприетите мерки.

Голям проблем за разрешение пред Световната търговска организация е либерализирането на селскостопанската и текстилна промишленост. Много от страните членки в съюза са чувствителни към този проблем, защото в тези отрасли са заети множество от техните граждани и като такива се превръщат в структуроопределящи за техните икономики.

Една от стъпките, които се предприема на първо време от организацията е “тарификацията” на квотните ограничения, т.е. квотите, за внос на земеделска продукция, храни и текстил, се премахват и на тяхно място се ползват само митнически тарифни ограничения.

В областта на извършването на международни услуги Световната търговска организация предприе мерки за поставянето на този проблем в тесни рамки на договаряне.

Всички страни членки се задължиха да спазват основните принципи на организацията по подсигуряването на свободна търговия с международни услуги и по точно премахването на клаузата най-облагодетелствана нация, премахването на разликата между местни и чуждестранни изпълнители на услугата, осигуряване на прозрачност на пазара на услугите, посредством редовна обмяна на информация между участниците в него, заедно с това, някой от по специфичните услуги, като транспорт и банково дело, бяха допълнително стандартизирани за по-лесно използване в международен план, в т. ч. и организирането по защитата и признаването на интелектуалните права в рамките на страните участнички в СТО.

Голяма проблем пред организацията на световната търговия СТО вижда в провеждането на международни дъмпингови операции и държавното субсидиране на стоки, предназначени за износ в други страни.

Организацията приема, че най-общо под понятието “международен дъмпинг” стои търговска операция, при която фирма от една страна изнася продукция в друга страна на по-ниска цена от тази, на която продава на местния за нея пазар. По този повод Световната търговска организация, въз основа на антидъмпинговите споразумения между страните членки, може да проведе разследване в съответната страна и на съответната фирма износителка.

Специалистите към СТО ползват специални мерни единици за установяването на дъмпинга и в случай, че те бъдат превишени – организацията предприема съответните административни действия към страната членка, нарушила договореностите в областта на международния дъмпинг.

Що се отнася до проблема със субсидирането на местни износители, там проблема е по-сложен. Въпреки това бяха предприети някой мерки, като на първо място размера на субсидиите беше рязко ограничен (подобни действия, например, предприе Франция, която намали субсидиите в зърнопроизводството и предизвика масови стачки на производителите). Окончателното разрешаване на проблема, обаче, тепърва предстои, защото 90% от развитите държави субсидират различни отрасли от местното стопанство.

Важна задача на Световната търговска организация е също и  осъществяването на плурализъм и равнопоставеност в търговските отношения между страните.

От тази гледна точка под егидата на СТО бяха сключени няколко по специфични споразумения в различни търговски сфери, които защитават както общите интереси, така и отделните интереси на участниците на тези пазари.

Сверите за които се отнасят тези споразумения са:

 • самолетния превоз;
 • държавните поръчки;
 • производството на млечни продукти;
 • производството на месо и местни изделия.

Важен момент при споразумението, касаещо самолетния превоз, е отпадането на всякакви мита за вноса на летателна или тренировъчна летателна техника, включително и военна такава.

В областта на държавните поръчки,  споразумението гласи, че всички участници, както местни така и чуждестранни, трябва да бъдат равнопоставени в желанието си да придобият държавната поръчка.

Също така прозрачността по сделката трябва да се регламентира с официален конкурс, на който де се определи по достойнства, а не по политически, икономически или други причини, изпълнител на поръчката.

Споразуменията за износа и търговията с месо и млечни продукти предвиждаха въвеждането на минимални изкупни цени на продукцията, както и въвеждане на задължителен санитарен, фитосанитарен, и животновъден контрол.

За съжаление част от големите страни износителки на подобна продукция саботираха тези договорености и не подписаха споразумението. В последствие се наложи и клаузата за задължителни изкупни цени да отпадне.

Осигуряването на достоверна и достъпна информация за икономическото състояние на страните участнички в СТО е също важна задача на организацията.

В унисон със своите надзорни функции организацията провежда непрекъснати международни изследвания за икономическото състояние на своите страни членки, както и за действащите в глобален мащаб икономически тенденции.

Освен това всички членове на СТО са задължени в края на годината да съставят специален доклад за изминалия период, в който да описват подробно измененията и постиженията в икономически и стопански план.

Отделно от тези доклади, специалисти от администрацията на СТО провеждат отделни собствени проучвания, въз основа на които изграждат отделен втори доклад за ръководството на организацията. След приемането и разглеждането им тези доклади биват предоставяни за широко и свободно ползване от заинтересувани лица.

Заключение

Световната търговска организация днес е основен международен орган за регулиране на търговските отношения между държавите на двустранно и многостранно равнище.

Много от процедурите по изпълнението на основните цели и задачи на организацията са от компетенцията на нейните управителни органи и са били поставени още по време на съществуването на ГАТТ, чиито единствен правоприемник днес – Световната търговска организация просто довършва или доразработва.

Използвани източници

 1. www.wto.org – официален сайт на Световната търговска организация.
 2. Каракашева, Л., Л. Менчева, Д. Динков, Б. Маркова. “Международен бизнес”, 1998 г.
%d блогъра харесват това: