Санкциониране на престъпления, свързани с грабеж

Престъпните присвоявания са втората по-големина група престъпления против собствеността и тяхната наказуемост е уредена в Раздел Втори от Главната обособена част на Наказателния Кодекс.

В преобладаващия брой случаи, престъпленията по Раздел Втори засягат правото на собственост върху движими вещи.

Има няколко основни групи отнемане на чуждо имущество – кражба, грабеж, присвояване и т.н.

Грабежът е престъпление с особено висока степен на обществена опасност и за него няма привилегировани състави, предвиждащи по-леки наказания.

В системата на Раздел Втори на Глава Пета се съдържат три основни състава, чиито описателни диспозиции очертават основните форми на това престъпление и квалифицирани състави, отразяваща по-висока степен на обществена опасност  в зависимост от различните особености на посегателствата.

Освен това, всички случаи на приготовление за грабеж също са наказуеми.

Грабежът, като престъпление, има няколко особености, като:

  • той има два предмета – чужда движима вещ с определена стойност, която дееца отнема, и пострадалия собственик на тази вещ, върху който субектът упражнява принудата;
  • грабежът винаги включва в себе си и някаква форма на физическа или психическа принуда;
  • при грабеж отсъства съгласието на собственика на предмета за отнемане на веща.

В чл. 198, ал. 1 от Наказателния Кодекс е дадена дефиниция на грабежа, като отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение за противозаконно присвояване от дееца, като затова той употребява сила или заплашване  спрямо владелеца на отнетата вещ.

Степента на тежест на грабежа е уредена в чл. 199 от НК, като квалифициращи обстоятелства законът въздига степента на засягане на обекта, използваните от дееца форми на принуда и някои особености, свързани с извършителите на тези престъпления.

Преди всичко грабежът е квалифициран подобно на кражбите с оглед на размера на предмета на престъплението, който тук също отразява степента на засягане на правото на собственост.

Друга квалификация за тежестта на грабежа е употребата на оръжие за оказване на заплаха и отнемане на веща от собственика й

Има се предвид, че употребата на оръжие от дееца за сломяване на съпротивата е изключително опасно действие и може да доведе до смъртта на собственика, следователно въоръженият грабеж се третира наравно с опита за умишлено убийство и може да се наказва с лишаване от свобода между 15-20 г., в зависимост от последствията за потърпевшото лице, иначе в общия случай наказанията са от 5 до 10 г. и отнемане до ½ от имуществото на дееца.

%d блогъра харесват това: