Основни направления на логистиката

Направления на развитие на съвременната логистика

Формалното разделение на труда изисква системно диференциране и образуване на логистични подсистеми със специализирани задачи и същевременното интегриране на тези подсистеми в организацията.

Обхватите, в които се ограничават предприятията, по отношение на тяхната логистична потребност или задоволяване на чужди потребности, както и степента на организационната самостоятелност на логистичните функции, са критериите, с чиято помощ, носителите на логистични дейности (задачи) може да бъдат определени като логистични предприятия и микрологистични подсистеми.

Именно въз основа на диференцирането на логистичните дейности и обслужващите ги микрологистични подсистеми, съвременните изследователи определят три вида логистика:

 • логистика на доставките;
 • производствена логистика;
 • пласментна логистика.

Логистика на доставките

Логистиката на доставките включва управлението на материалните и информационните потоци от доставчиците на материално-технически ресурси да складовете за производствени запаси на организацията.

Основните задачи, които се решават от логистиката на доставките, са:

 • обобщаване на потребностите на производствените звена от материално-технически ресурси;
 • проучване на пазарите и избор на доставчици;
 • договаряне;
 • избор на форма за доставка;
 • избор на вида транспорт и транспортиране до складовете за производствени запаси;
 • избор на тара, опаковка и реквизит;
 • приемане и съхраняване на материално-техническите ресурси в складовете за производствени запаси;
 • подготовка за производствено потребление – преработка, сортировка и комплектация.

Равнището на решаване на задачи от логистиката на доставките дава отражение върху разходите за покупка, доставка, съхранение и подготовка на материално-техническите ресурси за влагане в производството.

Не бива да се забравя също така, че това е първоначалният етап от процеса на управление на материалите и от точната преценка на количествата, времето за доставки и организацията на складирането им, зависят останалите два логистични процеса – производствената логистика и пласментната логистика.

Производствена логистика

Производствена логистика включва управлението на материалите и свързаните с тях информационни потоци от складовете за производствени запаси на предприятието до производствените звена, през етапите на производствения процес до складовете за крайна продукция.

Производствена логистика обхваща следните дейности:

 • заявка и доставка на материално-техническите ресурси от складовете за производствени запаси на предприятието;
 • вътрешен транспорт до производствени звена, включително и в самите звена;
 • съхранение на материално-технически ресурси на територията на производствени звена;
 • междинни складирания на полуфабрикати;
 • транспортиране на готова продукция до складовете за нейното съхранение.

Важно е да се отбележи, че техниката и технологията на производствения процес не се включват в логистичното управление.

Разработката на нови транспортни и складови техники, автоматизацията на производството и прогресът в електронната обработка на данни днес създават възможности за увеличаване на обема на производството и намаляване на производствените разходи, което от своя страна допринася за по-високата конкурентоспособност на фирмата.

Логистика на пласмента

Логистиката на пласмента включва управлението на материалните и свързаните с тях информационни потоци в складовете за готова продукция, нейното разпределение и доставка на клиентите. 

Пласментната логистика се занимава с дейности по:

 • сортиране, оформяне на опаковката и комплектовка;
 • избор на място за доставяне;
 • предаване на продукцията на клиентите;
 • гаранционен и извънгаранционен сервиз;
 • удовлетворяване на рекламациите.

В заключение искам да посоча, че, прави впечатление, че маркетинговата дейност на предприятието не се включва в логистичните процеси.

Рационалното управление на логистиката на доставките, производствената логистика и пласментната логистика се отразява положително върху маркетинговата и производствената дейност на предприятието.

То въздейства върху всички компоненти на производствените разходи. В крайна сметка от ефективността на прилаганите логистични методи, съобразени с вида логистичен процес, зависи конкурентоспособността на фирмата.

Колкото повече са спазени принципите на системния подход във формирането на логистичните системи, толкова повече ефективността ще бъде по-висока.

%d блогъра харесват това: