Опазване на околната среда в хотелиерството

Туризмът носи проблеми за околната среда

Опазването на околната среда е проблем, който става все по-актуален в последните 50 г.

Неконтролираното замърсяване на природата в следствие на човешката дейност има непредвидими последици за бъдещето на екоравновесието на планетата.

Небрежното отношение към природните ресурси постепенно започва да се обръща към самите нас – климата се изменя драстично, природните бедствия, като наводнения и урагани, станаха ежедневие, а ледената шапка на Северния полюс неконтролируемо се топи, което може да предизвика катаклизъм от глобален мащаб.

Почти във всички производствени дейности процесите имат допир с различни природни ресурси.

Не всички човешки дейности замърсяват околната среда, но за сметка на това някои от тях са изключително вредни за природата.

Основно това са четири вида икономически системи:

  • системи за добив на природни ресурси;
  • системи за производство на суровини, материали и енергия;
  • системи за производство на предмети с производствено предназначение или за лично потребление;
  • системи свързани с потреблението и обслужващите дейности;

Туризмът по своя характер може да бъде причислен към последния вид системи.

Като отрасъл от общественото стопанство, той заема особено място в групата на отраслите, имащи ярко изразена ориентация към използване на природните ресурси, което е обусловено от редица причини.

Така например той няма веществен характер, но е свързан изцяло с ползването на специфични природни ресурси, които е прието да наричаме туристически.

Подобни ресурси могат да бъдат морето, плажните ивици, горите, планините, лечебните извори, находищата на лечебна кал и т. н.

Една от основните причини, която прави туризма опасен за околната среда е наличието на миграция на огромна група индивиди от едно място на планетата към друго.

Този процес неминуемо е свързан със замърсяването на околната среда, като почнем от вредните емисии на автомобилите, с които туристите се предвижват до набелязания туристически обект и стигнем до елементарния боклук, който остава след тях в туристическия обект.

Освен това, неконтролираното разширяване на туристическите обекти постепенно започва да изчерпва възможностите на някои от туристическите ресурси и по този начин заплашва екологичния баланс в природата.

На проблемите на туризма и на опазването на околната среда са посветени много международни срещи, конференции, симпозиуми и конгреси през последното десетилетие.

Еколозите все по-тревожно изтъкват противоречията, възникващи след внедряването на последните постижения на науката и техниката в туризма.

Вместо новите технологии да имат повишени изисквания към опазването на околната среда – те унищожават още повече природни ресурси, като по този начин допълнително влошават екообстановката.

Проблемите с опазването на околната среда в туризма не подминават и България

Екологичните проблеми свързани с туристическата дейност не подминават и България, която има сравнително развит туристически отрасъл.

Основният проблем, свързан с замърсяването на природата от туризма у нас, е че въпреки установените нормативни норми за опазване на околната среда, липсва адекватна контролна и регулативна политика, която да се погрижи за превенцията на вредящи ѝ явления.

Неконтролираното строене на туристически обекти по нашите черноморски и планински курорти доведе до изсичането на гори и свличането на крайбрежни плажове.

Отделен е проблемът с манталитета на българския хотелиер, чиято последна грижа е опазването на наличните природни ресурси, и чието нехайство зарива красивите ни курорти с най-различни боклуци.

Въпреки това, през последните години България започна активно да се включва в европейското и световно движение за екологичен туризъм.

У нас вече са се провели редица срещи, обсъждания и конференции в Банско, Балчик и София, посветени на въпросите на туризма и околната среда.

Възможни мерки за опазване на околната среда в хотелиерството

Колкото по-актуален става въпроса с околната среда, толкова повече на човечеството ще му се налага да предприема нови и по-ефективни мерки за опазването ѝ и нейното възстановяване.

Една от възможните насоки в това направление е да се постигнат различни икономии на материали или енергия, чието създаване е свързано с използването на природни ресурси.

Също така туристическите обекти могат да предприемат и специфични мерки, които да са свързани с намаляването на замърсяването на околната среда.

Един от големите проблеми на туризма са отпадъците, които остават от туристите.

Той е особено тревожен, защото в туристическите обекти за кратко време се концентрират големи маси от туристи, които оставят след себе си камари боклуци.

Ето защо хотелиерите и собствениците на туристически обекти са хората, които трябва да намерят разрешение на този проблем, за да опазят по-добре околната среда.

Отпадъците от храната и по-точно от тяхната опаковка са едни от основните замърсители на околната среда в туризма.

В случая, маслото, захарта, мармалада и редица други хранителни продукти в туризма са опаковани с хартия, пластмаса или фолио.

След всяка поредната закуска масите в ресторантите и хотелите са затрупани с ненужните вече опаковки, които са потенциален замърсител, особено пластмасата и фолиото, които трудно се разграждат в естествената природна среда.

Един от вариантите за справяне с този проблем е да не се използват повече индивидуални малки разфасовки на хранителните продукти, а големи такива, като: захарници, масленици, купи от стъкло и керамика и т. н.

По този начин хотелите веднъж намаляват драстично нежеланите боклуци и втори път постигат икономии от това, че купуват продуктите на едро и се спестява и от цената на опаковката и разходите за нейното депониране като боклук.

Друг интересен пример за полезна икономия е начинът, по който туристът може да смени хавлиените си кърпи.

Той може сам да избира кога да го направи.

Така се спестява времето на обслужващия персонал, който ще изпира само мръсните кърпи, нежелани от клиента и поставени на специално място за пране.

Така се намаляват и разходите за перилни препарати, електричество, както и за вода, която е основен природен ресурс.

Хотелите и останалите туристически обекти днес могат да направят много за природата и със следните допълнителни мерки, а именно:

  • използването на спално бельо, покривки и други материи изцяло от естествени природни влакна, които се разграждат лесно в природата;
  • инсталиране на модерни пречиствателни станции, които позволяват повторно използване на рециклирани отпадъчни води от дейността, която развиват;
  • внедряване на модерни системи за добиване на енергия и топлоенергия от възобновими източници, като: соларни панели, фотоволтаици, вятърни генератори, вълнови генератори, речни генератори и т.н.;
  • внедряване на модерни информационни системи за „умно“ (смарт) управление на разходите за енергия в хотелските стаи и останалите помещения на туристическите обекти, с което да се пести енергия, добивана от възобновими източници и т.н.

Не на последно място, добра идея е също и приобщаването на самите туристи към идеята за екологичен туризъм и възпитанието у тях на съзнание, че по време на престоя си в съответната туристическа дестинация или туристически обект трябва да се грижат за опазването на околната среда.

Използвани източници:

  1. Тончева, Т., Екология иприродоползване в туризма, С., 1994 г.
%d блогъра харесват това: