1. Важни исторически моменти от Втората световна война /история, 27 стр./ - 20 лв.
2. Анализ на бизнес-стратегията на фирма "MATTEL" - световен лидер в производството на детски играчки и аксесоари /маркетинг, икономика - 12 стр./ - 10 лв.
3. Анализ на маркетинг-микса на фирма "MATTEL" - световен лидер в производството на детски играчки и аксесоари /маркетинг, икономика - 26 стр. с приложения/ - 40 лв.
4. Анализ на инвестиционни проекти - /финанси, икономика - 14 стр./ - 15 лв.
5. Финансов анализ и оценка на доходността от инвестиции в ценни книжа /финанси, икономика - 15 стр./ - 20 лв.
6. Управление на проект за въвеждане на библиотечен софтуер /човешки ресурси, икономика - 9 стр./ - 10 лв.
7. Финансов анализ на инвестиции по примера на фирма "Даная" /финанси, икономика - 13 стр. плюс приложения/ - 30 лв.
8. Финансов анализ и оценка на облигации /финанси, икономика - 14 стр./ - 15 лв.
9. Анализ на портофейл от акции /финанси, икономика - 11 стр./ - 15 лв.
10. Логистика в предприятието /финанси, икономика - 11 стр./ - 15 лв.
11. Труд и работна заплата /човешки ресурси, икономика - 11 стр./ - 15 лв.
12. Същност и характеристика на дистрибуционните канали /маркетинг, човешки ресурси, икономика - 15 лв.
13. Планиране и прогнозиране /човешки ресурси, икономика, теми - 29 стр./ - 20 лв.
14. Бизнес-план за създаване на информационна банкова система /финанси, икономика - 17 стр. + приложения/ - 30 лв.
15. Международен бизнес /икономика, лекции - 53 стр./ - 20 лв.
16. Анализ на предприемаческата дейност в България /икономика - 18 стр./ - 20 лв.
17. Стопанска логистика /икономика - 14 стр./ - 20 лв.
18. Информационни технологии /икономика - 7 стр./ - 10 лв.
19. Икономически теории /икономика, лекции - 40 стр./ - 20 лв.
20. Сравнителен анализ на два алтернативни финанси /финанси - 8 стр./ - 10 лв.
21. Бизнес-план за инвестиции на "Аматица" АД /финанси - 9 стр. плюс приложения/ - 10 лв.
22. Бизнес-план за инвестиции на ЕТ "Евротойс" /финанси - 13 стр. плюс приложения/ - 15 лв.
23. Бизнес-план за инвестиции на "Ямбол-БТ" АД /финанси - 13 стр. плюс приложения/ - 15 лв.
24. Бизнес-план за инвестиции на "BBC-BULDOG" ЕООД /финанси, 13 стр. плюс приложения/ - 15 лв.
25. Бизнес стратегия за привличена на клиенти за кабелна телевизия /маркетинг, икономика - 9 стр./ - 10 лв.
26. Организация на складовото стопанство /икономика - 11 стр./ - 15 лв.
27. Регулиране на заетостта /икономика - 14 стр./ - 15 лв.
28. Анализ и оценка на възможностите за развитие на медицински туризъм в черноморският курорт "Златни пясъци" /туризъм - 18 стр./ - 20 лв.
29. Форми на международно сътрудничество в туризма по примера на фирма "Елей К&К" ООД /туризъм - 12 лв./ - 20 лв.
30. Анализ на силните и слаби страни на турустически обект - хотел "Екселент" /туризъм - 14 стр./ - 20 лв.
31. Изграждане на информационна система за хотелски комплекс /туризъм - 14 стр./ - 20 лв.
32. Икономическо обосновка за изграждане на съвместно смесено предприятие между "Пежо-Ситроен" и "Тойота" /икномика - 16 стр./ - 20 лв.
33. PR на туристическа фирма по примера на "Paradox" ООД /туризъм - 10 стр./ - 20 лв.
34. Екология и икономии в туристическата фирма /туризъм - 10 стр./ - 10 лв.
35. Ценообразуване в средата на интернет /икономика - 11 стр./ - 15 лв.
36. Стопански анализ на дейността на "Интерхотел Сандански" /икономика - 16 стр./ - 20 лв.
37. Защита на търговска марка по примера на АД "Зеленя градина" /икономика - 10 стр./ - 10 лв.
38. Анализ на околната бизнес-среда по примера на ЕТ "Борово-комерс" /предпримачество, икономика - 12 стр./ - 15 лв.
39. Проблеми на градската икономика /икономика - 9 стр./ - 15 лв.
40. Анализ и оценка на българо-швейцарски регионален проект за опазване на околната среда /туризъм - 16 стр./ - 20 лв.
41. Анализ и оценка на околната бизнес-среда на фирма предприемач. /предпримачество, икономика - 9 стр./ - 10 лв.
42. Свободни икономически зони и икономически растеж на териториалното стопанство /икономика - 11 стр./ - 15 лв.
43. Тенденции в търговията през Интернет /икономика - 18 стр./ - 20 лв.
44. Решени задачи по предмет "теория на решенията" за НБУ.
45. Анализ и оценка на околната бизнес-среда по премера на ЕТ "Емил Мачев" /предпримачество, икономика - 11 стр./ - 15 лв.
46. Инфрастуктура и съвременно регионално икономическо развитие /икономика - 9 стр./ - 15 лв.
47. Решени задачи по Управленско счетоводство за НБУ.
48. Мотивиране в организацията. Системи за стимулиране на персонала /човешки ресурси, икономика - 17 стр./ - 20 лв.
49. Мотивация в организацията. /човешки ресурси, икономика - 16 стр./ - 20 лв.
50. Световна търговска организация - принципи и функции /икономика - 11 стр./ - 15 лв.
51. Сравнителен анализ между прокурист и изпълнителен директор /търговско право, икономика - 11 стр./ - 20 лв.
52. Стратегическо управление на строителна фирма "Бовар" /стратегическо управление, икономика - 16 стр./ - 20 лв.
53. Световна търговска банка /икономика - 14 стр./ - 15 лв.
54. Методи за оценка на териториалното стопанство. Факторен анализ. /регионална икономика - 10 стр./ - 15 лв.
55. Валутен борд и приложението му в България /икономика - 11 стр./ - 15 лв.
56. Ролята на Световната търговска банка в процеса на глобализация /икономика - 7 стр./ - 10 лв.
57. Принципи на данъчното облагане /икономика - 12 стр./ - 15 лв.
58. Философия на данъчната политика /икономика - 7 стр./ - 10 лв.
59. Валутен пазар и валутни операции /финанси, икономика - 13 стр./ - 20 лв.
60. Изграждане на информационна система. Електронен подпис /инофамционни технологии в икономиката - 10 стр./ - 15 лв.
61. Търговия с фючърсни контракти /финанси, икономика - 12 стр./ - 12 лв.
62. Същност и характеристика на облигациите. Видове. /финанси, икономика - 13 стр./ - 20 лв.
63. Съпоставителен анализ на продуктовата специализация на застрахователни компании "Орел" и "Юпитер" /застраховане, икономика - 27 стр./ - 30 лв.
64. Общи условия на лизинговото застраховане /застраховане, икономика - 32 стр./ - 30 лв.
65. Застрахователен риск /застраховане, икономика - 16 стр./ - 20 лв.
66. Влиянието на религиозният фактор в отношенията между европейските държави през периода 16-19 в. /Реформация и контрареформация - 42 стр./ - 50 лв.
67. Митнически съюз на ЕС, обща търговска политика /икономика - 13 стр./ - 20 лв.
68. Дискусия за еврото /икономика - 8 стр./ - 10 лв.
69. Проект за планиране на човешки ресурси по примера на хотел "Здравец" /туризъм, икономика - 11 стр./ - 15 лв.
70. Проект за управление въвеждането на нова хотелска информационна система /туризъм, икономика - 12 стр./ - 15 лв.
71. Общи условия на лизинговото застраховане /застраховане, икономика - 31 стр./ - 30 лв.
72. Филосовски размисъл върху твърдението "Всичко, което е жизнено, е ирационално, и всичко, което е рационално, е антижизнено, тъй като разумът е по същество скептичен" /философия - 8 стр./ - 15 лв.
73. Двойствен анализ по сметките на разходите от брака и счетоводното му отчитане в калкулирането на себестойността на продукцията /счетоводство, икономика - 8 стр./ - 10 лв.
74. Счетоводно отчитане на източниците за формиране на застрахователния капитал /застраховане, счетоводство - 29 стр./ - 20 лв.
75. Финансов анализ на дейността на Супермаркет "Айсберг" /финанси, икономика - 27 стр./ - 20 лв.
76. Управление на човешките ресурси във фирма "ОБК" ООД /икономика - 30 стр./ - 40 лв.
77. Проект за планиране на човешките ресурси в хотел "Здравец" /туризъм, икономика - 11 стр./ - 20 лв.
78. Бизнес-план на ЕТ "Ямбол-БТ" - търговец на тютюн /финанси, икономика - 20 стр./ - 30 лв.
79. Роля, инструменти и функции на централната банка /финанси, икономика - 8 стр./ - 15 лв.
80. Промени в паричната политика в условията на Валутен борд /финанси икономика - 12 стр./ - 20 лв.
81. Координация в управлението на фирма "ОБК" ООД /икономика - 6 стр./ - 10 лв.
82. Мотивация на персонала /икономика - 7 стр./ - 10 лв.
83. Цикличничните мотиви в развитието на българската икономика /икономика - 13 стр./ - 25 лв.
84. Проблеми в дейността на треньора по спортна гимнастика при регулиране на психичната нагласа на състезателите /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
85. Проблеми пред треньора по волейбол при формирането и ръководството на волейболния отбор /спортна психология - 7 стр./ - 10 лв.
86. Играждане на авторитет и избор на стил на ръководство - основни проблеми пред треньора по баскетбол /спортна психология - 7 стр./ - 10 лв.
87. Хуманистичната психология и спорта /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
88. Икономика и спорт /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
89. Обществени кризи и спорта /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
90. Култура и спорт /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
91. Методология на спортната психология /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
92. Общество и спорт /спортна психология, есе - 3 стр./ - 10 лв.
93. Анализ на дейността и управлението на спедиторска и транспортна фирма "Ойрошпед" ЕООД /стопанко управление - 30 стр./ - 50 лв.
94. Качество в маркетинга на здравните услуги в частните поликлиники (по примера на клиника "Медива" /маркетинг - 25 стр./ - 40 лв.
95. Анализ на намесата на НАТО в Косовската криза /международни отношения - 12 стр./ - 15 лв.
96. Ценова политика и стратегия на фирма "Мобилтел" EАД /маркетинг - 13 стр./ - 15 лв.
97. Държавен бюджет. Винове данъци и ролята им при формирането на бюджета. /счетоводство - 8 стр./ - 10 лв.
98. Градът и селото и етнологичните процеси в тях /народопсихология - 10 стр./ - 15 лв.
99. Модел на корпоративно управление на Корпорация Съединение /корпоративно управление - 14 стр./ - 20 лв.
100. Политически функции на средствата за масова комуникация в обществото. /масови комуникации, есе - 5 стр./ - 10 лв.
101. Разработка на стратегия за подобряване на управлението на спедиторска фирма "Ойрошпед" /управление - 20 стр./ - 20 лв.
102. Същност, характериситка и функции на конституцията. /право - 9 стр./ - 15 лв.
103. Сравнение на етическите кодекси на отделните религиозни течения по отношение на темата за добрия човек. /есе - 9 стр./ - 15 лв.
104. Срещи между цивилизациите, контакти или конфликти, причини или следствия. /политология, есе - 8 стр./ - 15 лв.
105. Говорещата азбука на българите. /история - 9 стр./ - 10 лв.
106. Трудовите отношения в страните от ЕС и Европейската социална харта. /европейска интеграция - 12 стр./ - 15 лв.
107. Поп-фолкът - вулгаризация на нравите или нова масова национална култура. /народопсихология - 28 стр./ - 25 лв.
108. Същност, характеристика, функции и задачи на счетоводството. /счетоводство - 15 стр./ - 15 лв.
109. Анализ на природните и антрополгични туристически ресурси в курорт "Златни пясъци". /туризъм - 36 стр./ - 30 лв.
110. Анализ на природните и антропологични туристически ресурси в курортен град "Белоградчик". /туризъм - 32 стр./ - 30 лв.
111. Компютърни конференции. /масови комуникации - 12 стр./ - 15 лв.
112. Междубанков валутен пазар и ролята на БНБ. /финанси - 11 стр./ - 15 лв.
113. Познавам успели предприемачи на примера на "ПЛЕКТА-100" ЕТ. /предприемачество - 12 стр./ - 15 лв.
114. Валутен режим и валутна политика в преходни икономики на примера на България. /финанси - 10 стр./ - 15 лв.
115. Същност и характеристика на устойчивото развитие. /международна икономика - 9 стр./ - 10 лв.
116. Европейски монетарен съюз и примането на евровалутата. /финанси - 11 стр./ - 15 лв.
117. Механизми за гарантиране на сигурността на Балканите. /МО - 14 стр./ - 20 лв.
118. Механизми за гарантиране на сигурността в Европа. /МО - 12 стр./ - 15 лв.
119. Учредяването на Търновската конституция в творчеството на Симеон Радев. /есе - 11 стр./ - 10 лв.
120. е-mail. /масови комуникации - 4 стр./ - 10 лв.
121. Изграждането на дистрибуционни канали - ключов момент от управлението на стапанската логистика във фирма "ЮВЕЛ" ООД. /стоп. логистика - 17 стр./ - 20 лв.
122. Пазарно проучване на фирма "Осмар" - производителка на вина. /маркетинг, икономика - 25 стр./ - 20 лв.
123. България според характеристиката на социалния характер на Дейвид Ризман. /социология - 7 стр./ - 10 лв.
124. Полза или загуба е приемането на България в НАТО. /есе - 7 стр./ - 10 лв.
125. Роланд Бард и приноса му в литературните анализи. /есе - 8 стр./ - 10 лв.
126. Личността в спорта 1. /спортна психология - 4 стр./ - 10 лв.
127. Личността в спорта 2. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
128. Личността в спорта 3. /спортна психология - 3 стр./ - 10 лв.
129. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение в художествената гимнастика. /спортна психология - 7 стр./ - 10 лв.
130. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение в спортното плуване. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
131. Психологически проблеми, които възникват при осъществяване на отделните нива на упражнение във ветроходството. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
132. Специфика на физическото натоварване в баскетбола. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
133. Специфика на физическото натоварване в художествената гимнастика. /спортна психология - 4 стр./ - 10 лв.
134. Специфика на физическото натоварване в спортната стрелба. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
135. Четвъртата власт ли е българската журналистика. /журналистика - 6 стр./ - 10 лв.
136. Чуждите инвестиции и възможностите за икономически растеж в България . /макроикономика - 9 стр./ - 10 лв.
137. Административен контрол в дейността на публичната администрация. /публична администрация - 16 стр./ - 20 лв.
138. Анализ на участието на синдикатите в Колективния трудов договор на Пирогов. /управление - 17 стр./ - 20 лв.
139. Граници и специфики на разказите от неприказната зона. /антропология, културология - 5 стр./ - 10 лв.
140. Империята на Александър Македонски. /история - 8 стр./ - 15 лв.
141. Инвестиционен бизнес план - същност и характеристика. /иновации, финанси - 25 стр./ - 20 лв.
142. Стратегически мениджмънт на Булгартабак. /стратегически маркетинг - 15 стр./ - 20 лв.
143. Ликвидация на акционерно дружество. /корпоративно право - 8 стр./ - 15 лв.
144. Междубанков и валутен пазар и ролята на БНБ. /макроикономика - 11 стр./ - 15 лв.
145. Мисията на Св. Св. Кирил и Методий и на техните ученици. Устройство и статут на българската църква след покръстването. /история - 11 стр./ - 15 лв.
146. Модернизъм и постмодернизъм. /културология, антропология - 5 стр./ - 10 лв.
147. Обективност на българската журналистика. /журналистика - 6 стр./ - 10 лв.
148. Обща външна политика на сигурност на Европейския съюз. /международни отношения - 14 стр./ - 20 лв.
149. Оптимизация на логистичния избор с помоща на АВС анализа на примера на фирма ЕТ "Борово-комерс". /стопанско управление - 18 стр./ - 20 лв.
150. Подготовка на социологическо проучване на тема "Проблемите на българската жена". /журналистика - 8 стр./ - 10 лв.
151. Познавам успели предприемачи на примера на фирма "ПЛЕКТА-100" ЕТ. /предприемачество - 13 стр./ - 15 лв.
152. Проектиране на труда. /стопанско управление, мениджмънт - 19 стр./ - 20 лв.
153. Съвременна архитектура на международното банкерство. /финанси - 11 стр./ - 15 лв.
154. Свободата на словото и социалната отговорност. /журналистика - 7 стр./ - 10 лв.
155. Влияние на валутния курс върху платежния баланс на примера на България. /макро, микро и финанси - 5 стр./ - 10 лв.
156. Връзка между регионалните и маркетинговите стратегии на Булгартабак в развитието на регионалната икономика. /икономика - 17 стр./ - 20 лв.
157. Дистрибуционна политика на "ЮВЕЛ" ООД. /маркетинг, стопанска логистика - 17 стр./ - 20 лв.
158. Ситуационни подходи в управлението. /лидерство, стопанско управление - 22 стр./ - 20 лв.
159. Лидерство - същност и характеристика. /лидерство, стопанско управление - 20 стр./ - 20 лв.
160. Живот сред рокерите - другия социален опит. /журналистика - 5 стр./ - 10 лв.
161. Кореспонденция на Калоян с папа Инокентий III. България и Латинската константинополска империя. Уния с Рим. /история - 8 стр./ - 15 лв.
162. Обществен контрол. Вътрешен и външен. Пряк и непряк върху публичната администрация. /публична администрация - 18 стр./ - 20 лв.
163. Медиина политика и пъблик рилейшънс в кризисни ситуации. /журналистика - 16 стр./ - 20 лв.
164. Регионална структурна политика на Европейския съюз. /международни отношения - 14 стр./ - 20 лв.
165. Анализ на управлението във фирма Александър Лоджистик. /стопанска логистика - 10 стр./ - 15 лв.
166. Същност и специфични характеристики на международния финансов лизинг. /международен бизнес - 16 стр./ - 20 лв.
167. Методи и средства за лабораторни почвени анализи и оценки. /екология - 17 стр./ - 25 лв.
168. Проект за рекултивация на замърсени почви на територията на Нефтохим Бургас. /екология - 21 стр./ - 25 лв.
169. Разработване, оценка и изпълнение на иновационни проекти. /иновационна политика, финанси - 24 стр./ - 25 лв.
170. Счетоводен анализ на зависимостта между разходите, обема и печалбата. /управленско счетоводство - 20 стр./ - 15 лв.
171. Усъвършенстване на упралението на човешките ресурси в ЕТ "Мери-Уин". /УЧР, стопанско управление - 13 стр./ - 15 лв.
172. Американска революция. /световна история - 7 стр./ - 15 лв.
173. Цени, инфлация, склонност към консумация. Структурни промени в обектите за продажби на дребно в България за периода 1995-2000 г. /статистика - 16 стр./ - 25 лв.
174. Изграждане на обществен имидж. /журналистика - 17 стр./ - 25 лв.
175. Разсъждения върху философията на Аристотел. /световна история - 7 стр./ - 10 лв.
176. За и против платеното висше образование в България. /есе - 5 стр./ - 10 лв.
177. Отразяване на тезите и постановките на Едуард Саид в неговата книга "Отразяването на исляма". /журналистика - 10 стр./ - 15 лв.
178. Любен Каравелов и вестник свобода. /журналистика - 11 стр./ - 15 лв.
179. Мотивация е ефективност в работата на мениджъра. /стопанско управление, УЧР - 12 стр./ - 15 лв.
180. Програма за ментален тренинг на състазателка по худжествена гимнастика. /спортна психология - 11 стр./ - 10 лв.
181. Прабългарския календар. /история - 7 стр./ - 15 лв.
182. Проблеми на управление на привлечения капитал в кооперацията. /фснанси - 17 стр./ - 20 лв.
183. Продажбен процес на лютеница "Първомай". /управление - 10 стр./ - 15 лв.
184. Проучване на опаковките на майонеза Kambiz и Видона. /иновационен маркетинг - 10 стр./ - 20 лв.
185. Социалогически и социален анализ на престъпността в България. /социологически изследвания - 4 стр./ - 10 лв.
186. Условия за развитие на екотуризъм в Природен парк "Странджа". /екология, туризъм - 23 стр./ - 25 лв.
187. Валутни опции и опционни стратегии. /финанси - 12 стр./ - 20 лв.
188. Хеджиране с фючърсни контракти. /финанси - 10 стр./ - 15 лв.
189. Проект за създаване на издателска къща. /стопанско управление - 15 стр./ - 20 лв.
190. Инфлацията на знака като митопоетично средство, според тезите на Ив. Маразов. /антропология - 6 стр./ - 15 лв.
191. Организация на Интернет търговията в България. /медии и комуникации - 13 стр./ - 20 лв.
192. Организацията като обект на управлението. /стопанско управление - 10 стр./ - 15 лв.
193. Развитие на еректронното правителство в България. /публична администрация - 10 стр./ - 20 лв.
194. Финансиране на частно училище "РОВЕЛ". /финанси - 15 стр./ - 20 лв.
195. Анализ на възможните варианти за пазарно настъпление. /международен бизнес - 14 стр./ - 20 лв.
196. Анализ на рекламната кампания в сектора на телекомуникационните услуги. /маркетинг, реклама - 11 стр./ - 15 лв.
197. Аспекти на данъчната реформа в Япония. /международни финанси - 9 стр./ - 20 лв.
198. Инженерно-стойностен анализ. /стопанско управление - 18 стр./ - 25 лв.
199. Интегрирана данъчна и митническа информационна система. /администрация - 7 стр./ - 10 лв.
200. Организация на международния митнически контрол от международните митнически организации. Митнически конвенции. /международен бизнес - 9 стр./ - 15 лв.
201. Социални аспекти на здравната реформа и здравното осигуряване в България. /социална сфера - 19 стр./ - 25 лв.
202. Българската следосвобожденска живопис в интерпретациите на А. Протич и Д. Аврамов. /история на изскуството - 7 стр./ - 15 лв.
203. Древногръцка култура - Развитие на древногръцката живопис. /история - 13 стр./ - 20 лв.
204. Парламентарното красноречие в България. /реторика - 9 стр./ - 15 лв.
205. Социална политика и функциониране на организациите с нестопанска цел на примера на Сдружение "Гаврош". /социална политика - 18 стр./ - 25 лв.
206. Процесът на цивилизация в творчеството на Роберт Елиас. /реторика - 5 стр./ - 10 лв.
207. Външнополитическа подготовка и развитие на Руско-турската война. /история - 35 стр./ - 25 лв.
208. Фройдизъм. Психосоциална теория на Е. Ериксон. /психология - 5 стр./ - 10 лв. политика - 18 стр./ - 25 лв.
209. Изкуството на възраждането. /история на изкуството - 9 стр./ - 20 лв.
210. Милтен Фридмън - носител на Нобелова награда по финанси. /финнаси за НБУ - 4 стр./ - 10 лв.
211. Периодизация на развитието на детето. /възрастова психология - 5 стр./ - 10 лв.
212. Психологическа готовност за обучение и постъпване в училище. /възрастова психология - 5 стр./ - 10 лв.
213. Анализ на дистрибуцията на ПЕТРОЛ АД. /дистрибуция, маркетинг - 37 стр./ - 20 лв.
214. Анализ на PR-а на Globul. /PR, реклама и маркетинг - 10 стр./ - 15 лв.
215. Анализ на предприемаческата дейност на фирма "Ян-Ди". /предприемачество - 14 стр./ - 20 лв.
216. Анализ на графичния дизайн на сп. ПАРАЛЕЛИ. /медиен дизайн - 4 стр./ - 10 лв.
217. Английски меркантилизъм. Методи.Типология и резултати. /макроикономика - 12 стр./ - 20 лв.
218. Има ли кредитна експанзия в България. /бизнес, финанси - 3 стр./ - 10 лв.
219. Базови стратегии в управлението на маркетинг микса на GLOBUL. /стратегически маркетинг - 14 стр./ - 20 лв.
220. Бизнес план за създаване на Радио Хит+. /медии, финанси - 15 стр./ - 20 лв.
221. Бизнес комуникации в туризма на примера на ТА ТУРШАНС. /туризъм, бизнес комуникации - 9 стр./ - 15 лв.
222. Държавни ценни книжа. /финанси - 10 стр./ - 20 лв.
223. Оценка на екологичното законодателство в България. /екология - 11 стр./ - 20 лв.
224. Евроинтеграция и пазара на труда в България. /есе - 4 стр./ - 10 лв.
225. Европа и светът в невечерието на Втората световна война. /световна история - 11 стр./ - 20 лв.
226. Финансов анализ на приходите на ЗК "Български имоти". /финанси - 11 стр./ - 15 лв.
227. Анализ на политическите виждания на Хенри Кисинджър в книгата му "Политиката". /журналистика - 10 стр./ - 20 лв.
228. Икономическа статистика - сборни задачи за СУ. /статистика/ - 50 лв.
229. Историческите прозрения на Петър Мутафчиев в творбата му поп Богомил и св. Иван Рилски. /журналистика - 5 стр./ - 10 лв.
230. Изкуството да се мотивират хората. /комуникации - 8 стр./ - 15 лв.
231. Изследване на публицистичното творчество на Данаил Крапчев. /журналистика - 6 стр./ - 15 лв.
232. Католицизъм и протестанство - сравнителна характеристика. /религия - 6 стр./ - 15 лв.
233. Класиране на обредите. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
234. Коментар на икономическа статия посветена на инфлацията за НБУ. /макроикономика - 10 стр./ - 15 лв.
235. Комуникационно изследване на примера на Винпром Алвина. /маркетингови изследвания - 18 стр./ - 20 лв.
236. Личността и творчеството на Владимир Зарев. /журналистика - 6 стр./ - 10 лв.
237. Маркетинг на финансова институция на примера на СИБАНК. /финансов маркетинг - 40 стр./ - 40 лв.
238. Маркетинг на услуги за почистване на дома и офиса. /маркетинг на услуги - 12 стр./ - 20 лв.
239. Маркетингово проучване на звуков сигнализатор. /маркетинг - 16 стр./ - 20 лв.
240. Маркетингово проучване на БТК. /маркетинг - 19 стр./ - 15 лв.
241. Медиина политика на Дарик Радио. /масови комуникации - 7 стр./ - 15 лв.
242. Обективната потребност от убеждаваща комуникация. /комуникации - 8 стр./ - 15 лв.
243. Оптимизация на управлението в телевизия ТРИКОМ. /казус по медии в УНСС - 10 стр./ - 15 лв.
244. От социална помощ към заетост и безработица. /социална политика - 17 стр./ - 25 лв.
245. План за управление на защитени територии ЗМ ВЕЛЕКА и ЗМ СИЛИСТАР. /екология - 18 стр./ - 30 лв.
246. PR и реклама. /комуникации - 9 стр./ - 15 лв.
247. Правна уредба на медиите в България. /масови комуникации - 12 стр./ - 20 лв.
248. Производство пред ЕВропейският съд по правата на човека. /европейско право - 10 стр./ - 20 лв.
249. Разработка на комплекс от цели, стратегии и програми на примера на ДИМАР ЕТ. /стратегически маркетинг - 14 стр./ - 20 лв.
250. Роля на ГАТТ и СТО в глобалистичните процеси. /международен бизнес - 10 стр./ - 15 лв.
251. Счетоводно отчитане на международните разплащания. /банково счетоводство - 32 стр./ - 40 лв.
252. Самовилите в българското писмено творчество. /народопсихология, бит и култура - 17 стр./ - 20 лв.
253. Състояние на младежката безработица в България. /социална политика - 8 стр./ - 15 лв.
254. Състояние на безработицата в България 1996-2002 г. /социална политика - 9 стр./ - 15 лв.
255. Създаване на ТВ-медия ФИЛМ+. /масови комуникации - 10 стр./ - 15 лв.
256. Система на Валутния съвет в България, функциониране и последствия. /макроикономика - 20 стр./ - 15 лв.
257. Социология на власта. /социология - 6 стр./ - 10 лв.
258. Сравнителен анализ на тв-предаванията Всяка неделя и Атака. /масови комуникации - 9 стр./ - 15 лв.
259. Старогръцката литература и проблемът за четенето. /история и философия - 5 стр./ - 10 лв.
260. Стратегическо бъдеще на фирма Ян-Ди. /стратегически маркетинг - 13 стр./ - 20 лв.
261. Стратегически анализ на дейността на ЗК "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ" АД. /стратегически маркетинг - 15 стр./ - 25 лв.
262. SWOT-анализ на новата стратегия за социална политика. /социална политика - 17 стр./ - 25 лв.
263. Коментар на търговското право. /основи на правото - 7 стр./ - 15 лв.
264. Впечатление от кукерските игри в Перник 2003. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
265. Завоюване на пазарен дял на примера на McDonalds. /стратегически маркетинг - 15 стр./ - 25 лв.
266. Анализ на постановките на Зигмунт Бауман за общността /+резюме/. /социология - 10 стр./ - 15 лв.
267. Анализ на чуждестранните инвестиции на България и Румъния в периода 1998-2003 г. /статистика, икономика - 8 стр./ - 20 лв.
268. Анализ на динамиката на развитие на лихвите по кредитите и депозитите в България, Германия и Гърция за периода 2000-2003 г. /статистика, икономика - 15 стр./ - 25 лв.
269. Анализ на БВП на България и Гърция за 2001 г. /статистика, икономика - 7 стр./ - 15 лв.
270. Анализ на дистрибуцията на ПЕТРОЛ АД. /дистрибуционна политика - 37 стр./ - 40 лв.
271. Отчитане на финансови извънредни приходи. Отчитане на приходите за бъдещи периоди на примера на ЕТ "СИЛВАНА". /счетоводство - 12 стр./ - 20 лв.
272. Калкулация на себестойността на звуков сигнализатор. /счетоводство - 11 стр./ - 20 лв.
273. Финансово-счетоводен анализ на дейността на фирма "Джи Пи ЕС - България" през 2002 г. /счетоводство и финанси - 15 стр./ - 20 лв.
274. Анализ на икономическата активност производството на звуков сигнализатор. /счетоводство - 10 стр./ - 20 лв.
275. Проучване и създаване на опокавка за майонеза. /пласментна политика - 11 стр./ - 20 лв.
276. Разчети с доставчици, клиенти, подотчетни лица за рекламации и по липси и надчети. /счетоводство - 11 стр./ - 20 лв.
277. Историята във философските възгледи на Жак Льо Гоф. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
278. Анализ на предприемаческата дейност на ЕТ "МИХОВ". /предприемачество - 12 стр./ - 15 лв.
279. Аутсорсингът в управлението на външноикономическата дейност на фирмата. /международна търговия, МО - 11 стр./ - 20 лв.
280. България по пътя към присъединяването към ЕС. /икономика - 15 стр./ - 20 лв.
281. Финансиране на международната фирма на примера на смесена българо-френска фирма "ФИАЛ". /международни финанси - 10 стр./ - 20 лв.
282. Граждански контрол върху администрацията. /публична администрация - 14 стр./ - 20 лв.
283. Изследване на зависимост между икономическия ефект и продажбата чрез абонемнт в пощенска станция. /статистика - 15 стр./ - 25 лв.
284. Международни стопански операции и ролята им за развитие на икономиката на България. /международен бизнес - 15 стр./ - 20 лв.
285. Проверка на зависимостта между повредите и работниците в СТМ-ТРД СТТС /статистика - 25 лв./
286. Осъществяване на международна продажба на примера на фирма Хеликс. /международна икономика - 27 стр./ - 30 лв.
287. Проблеми в управлението на БУЛТОП ООД. /стопанско управление - 16 стр./ - 20 лв.
288. Съвременни предизвикателства и перспективи пред международната парична система. /международни финанси - 18 стр./ - 20 лв.
289. Българското село и селсаката икономика през 15-17 век. /история - 5 стр./ - 10 лв.
290. Византия и славянския свят. /история - 10 стр./ - 20 лв.
291. Анализ на брутния външен дълг на БГ за периода 1997-2003 г. /икономическа статистика - 10 стр./ - 20 лв.
292. Анализ на финансовия отчет на Дарик Радио за 2003 г. /финанси - 12 стр./ - 20 лв.
293. Анализ на медииното отражение на казуса Адриан Муту. /спортна журналистика - 7 стр./ - 10 лв.
294. Особености на арабската архитектура. /история - 11 стр./ - 20 лв.
295. Документооборотът в медицинската практика. /здравен мениджмънт - 8 стр./ - 15 лв.
296. Достоверността на информацията в икономическата журналистика. /медии - 11 стр./ - 15 лв.
297. ЕС - емблематична интеграционна общност в Европа. /международна икономика - 15 стр./ - 20 лв.
298. Философските възгледи в романа на Дж. Ди Лампедуза - "Гепардът". /литература - 6 стр./ - 10 лв.
299. Финансов анализ на Exxon Mobile и Square Enix по международни методики за оценка. /международни финанси за УНСС - 11 стр./ - 20 лв.
300. Формиране на балканските нации. Опити за модернизиране на Османската империя. /история - 15 стр./ - 20 лв.
301. Художествената мисъл и културното самоосъзнаване в творчеството на Валтер Бенямин. /антропология - 5 стр./ - 10 лв.
302. Индикатори за наблюдение на реализацията на общинска стратегия за развитие (ОСР) на примера на Община Разград. /регионално развитие - 55 стр./ - 50 лв.
303. Американският индивидуализъм. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
304. Иновации на примера на фирма ФИАЛ ООД. /МИО - 27 стр./ - 25 лв.
305. Историографски митове за ислямизацията в България. /антропология - 7 стр./ - 15 лв.
306. История на структурите /анализ на творбата на Кшищов Помян/. /антропология - 7 стр./ - 15 лв.
307. Избор на обучителни технологии като част от успеха в медицинската прлактика. /здравен мениджмънт - 6 стр./ - 15 лв.
308. Концепция за прираст на капитала /коментар на статия от сп. "Български счетоводител"/. /счетоводство - 6 стр./ - 10 лв.
309. Анализ на казуса "Княжево" - събитие, участници и резултати. /социология - 5 стр./ - 10 лв.
310. Същност и характеристика на медицинските записи. /здравен мениджмънт - 7 стр./ - 15 лв.
311. Моят инвестиционен портфейл. /финансови пазари - 5 стр./ - 10 лв.
312. Мултимедията - същност и насоки на развитие. /медии - 11 стр./ - 20 лв.
313. Обектът - основен класификационен критерии на икономическата журналистика. /медии - 10 стр./ - 20 лв.
314. Обективният контрол като мотивиращ фактор в здравната педагогика. /здравен мениджмънт - 6 стр./ - 15 лв.
315. Медиино отразяване на скандала за ЕВРОВИЗИЯ. /журналистика - 6 стр./ - 10 лв.
316. Подем в просветното дело по време на Възраждането. /история - 10 стр./ - 20 лв.
317. Поетика на сюжета и жанра. /изкуство - 5 стр./ - 10 лв.
318. Политическите отношения във филма 9/11 по Фаренхайт. /политология - 6 стр./ - 10 лв.
319. Ползи и рискове за 10-те нови страни-членки на ЕС от приемането им в Съюза. /МИО - 17 стр./ - 25 лв.
320. Рамазан-байрям в Чепино. /антропология - 3 стр./ - 10 лв.
321. Димитър Бербатов - личност и развитие. /спортна психология - 5 стр./ - 10 лв.
322. Примерна реклама на УНСС. /медии в УНСС - 3 стр./ - 10 лв.
323. Репортаж от етрополския Атанасовден. /медии - 3 стр./ - 10 лв.
324. Същност и характеристика на журналистическото есе. /медии - 5 стр./ - 10 лв.
325. Същност и характерни особености на финансово-счетоводния анализ /коментар на статия от сп. "Български счетоводител"/. /счетоводство - 4 стр./ - 10 лв.
326. Шанс за оцеляване на нациите /по З. Бауман/. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
327. Шеговитите взаимоотношения. /антропология - 4 стр./ - 10 лв.
328. Социологически функции на общественото мнение. /журналистика - 19 стр./ - 30 лв.
329. Сравнителен анализ между сп. БЛЯСЪК и сп. REVISTA V.I.P /румънско/. /журналистика - 8 стр./ - 10 лв.
330. Сравнителен анализ на цените за реклама в национален и регионален вестник. /журналистика - 12 стр./ - 20 лв.
331. Тенденции м процесите на световна глобализация и ползите за развиващи се страни като България. /международен бизнес - 18 стр./ - 30 лв.
332. Анализ на зависимостта между износа и вноса в БГ за периода 1197-99 г. /статистика-НБУ - 14 стр./ - 20 лв.
333. Традиционно жилище и народна вяра. /антропология - 3 стр./ - 10 лв.
334. Византийското стенописно изкуство. /изкуство - 8 стр./ - 20 лв.
335. За и против закона за чистата на езика. /медии - 7 стр./ - 15 лв.
336. Застарява ли българската нация? /стаститическо изследване за периода 199-2003 г./. /статистика-НБУ - 8 стр./ - 20 лв.
337. Защо Буш спечели изборите?. /журналистика - 6 стр./ - 15 лв.
338. Отразяване на 8-декември - студентския празник. /комуникации - 2 стр./ - 10 лв.
339. Четене на финансов отчет на фирма. /счетоводство и контрол - 12 стр./ - 25 лв.
340. Адаптираните за България цели на хилядолетно развитие. /икономика - 12 стр./ - 30 лв.
341. Административно-технологично проследяване на управлението на компонентите на околната среда. /екология - 10 стр./ - 20 лв.
342. Анализ на стихотворението "Тих пролетен дъжд" на Н. Лилиев. /литература - 3 стр./ - 10 лв.
343. Анализ на бюджета на Община Стара Загора за периода 2004-2005 г. /публични финнаси - 25 стр./ - 50 лв.
344. Анализ на неформален разговор. /антропология - 3 стр./ - 10 лв.
345. Анализ на предприемаческата дейност на фирма БРИМКО ООД. /предприемачество - 16 стр./ - 25 лв.
346. Анализ на радио NET. /комуникации - 3 стр./ - 10 лв.
347. Анализ на Интернет страницата на TNT. /комуникации - 17 стр./ - 25 лв.
348. Анализ на стихосбирката "Дъжд вали, слънце грее" на В. Петров. /литература - 3 стр./ - 10 лв.
349. Анализ на възможностите за развитие на туризъм в Стара Загора. туризъм- 20 стр./ - 40 лв.
350. Анализ на на отношенията отбрана и сугурност. /икономика на отбраната - 6 стр./ - 20 лв.
351. Предстявяне на европейска програма за неправителствени организации ФАР АКСЕС 2000. /комуникации - 6 стр./ - 20 лв.
352. Бариери на промяна в болничната помощ. /здравен мениджмънт - 8 стр./ - 20 лв.
353. Демографско изследване на заетостта и безработицата. /планиране и прогнозиране - 27 стр./ - 40 лв.
354. Ефекти при сливанията и поглъщанията в международния бизнес. /международен бизнес - 12 стр./ - 20 лв.
355. Есе на тема "ЕСЕН". /журналистика - 2 стр./ - 10 лв.
356. Етнография на ромите. /антропология - 6 стр./ - 15 лв.
357. Европейска стратегия "Здраве за всички XXI век". /здравен мениджмънт - 11 стр./ - 20 лв.
358. Философията на Сенека. /философия - 8 стр./ - 20 лв.
359. Германското обществено мнение и освобождението на България. /история - 8 стр./ - 20 лв.
360. Глобални тенденции в регионалната политика на ЕС. /регионална политика - 3 стр./ - 10 лв.
361. Икономическа и социална среда за развитие на българското производство. /икономика - 12 стр./ - 25 лв.
362. Икономическо развитие на Испания. /международна икономика - 45 стр./ - 40 лв.
363. Комуникационен микс на фирмата. /маркетинг - 17 стр./ - 25 лв.
364. Културата на реалната виртуалност. /журналистика - 6 стр./ - 20 лв.
365. Невъзможността за създаване на нов политически кабинет като предпоставка за нестабилност в държавното управление на БГ. /икономика на отбраната - 8 стр./ - 15 лв.
366. Нови медии в държавното управление. /комуникации - 6 стр./ - 20 лв.
367. Определяне на пазарна стойност на фирма с метода EVA. /финанси - 4 стр./ - 20 лв.
368. Основни моменти от генезиса и развитието на телевизията по света. /масови комуникации - 12 стр./ - 25 лв.
369. Особености в управлението на Coca-cola. /стопанско управление - 15 стр./ - 30 лв.
370. ОССЕ - структура, задачи, роля и инструменти за решаване на регионални конфликти. /икономика на отбраната - 12 стр./ - 25 лв.
371. Отчет за проведено практическо обучение във фирма КОМПЮТЪР АРТ. /практика за НБУ - 29 стр./ - 50 лв.
372. Отношение на българите към интеграцията в ЕС. /МИО - стр./ - 25 лв.
373. Перформативи и констативи. /литература - 5 стр./ - 15 лв.
374. Есе на тема: "Персонализация на аудиторията". /журналистика - 2 стр./ - 10 лв.
375. Перспективи за сливанията и поглъщанията в международния бизнес през 21 век. /международен бизнес - 12 стр./ - 25 лв.
376. Платежен баланс на България за периода 1998-2004 г. /публични финанси и макроикономика - 18 стр./ - 25 лв.
377. Понятия в маркетинга. /маркетинг - 12 стр./ - 20 лв.
378. Поглед към древен Перперикон. /история - 3 стр./ - 10 лв.
379. Представителство на интереси, политически организации и европейска интеграция. /икономика на отбраната - 15 стр./ - 30 лв.
380. Приложение на маркетинга в специфичните случай на туристическата дейност. /маркетинг и туризъм - 35 стр./ - 50 лв.
381. Принос на 10-те нови страни-членки за регионалната икономическа политика на ЕС. /МИО - 6 стр./ - 15 лв.
382. Програма за управление на качеството във фирма. /управление на качеството - 20 стр./ - 40 лв.
383. Проституцията. /антропология - 3 стр./ - 10 лв.
384. PR-програма за налагане на нова марка цигари на пазара. /връзки с обществеността и маркетинг - 10 стр./ - 20 лв.
385. Психологически профил на Слави Трифонов. /психология - 3 стр./ - 10 лв.
386. Развитие на екологичен туризъм в регион Дунавски влажни зони през призмата на държавното управление. /туризъм - 20 стр./ - 40 лв.
387. Репортаж от юбилейната изложба на художника Симеон Николов. /журналистика - 2 стр./ - 10 лв.
388. Римското право и законодателството в новите държави през средновековието. /право, история - 7 стр./ - 20 лв.
389. Съпоставителен анализ между концепциите за опазване на човешки права на ООН и ЕС. /икономика на отбраната - 20 стр./ - 40 лв.
390. Състояние, проблеми и перспективи пред заетостта в България по пътя към присъединяване към ЕС. /социална политика - 35 стр./ - 50 лв.
391. Съвременен маркетинг. Маркетингови концепции. /маркетинг - 9 стр./ - 20 лв.
392. Смъртното наказание. /антропология - 3 стр./ - 10 лв.
393. Сравнителна характеристика на Закона за регионално развитие от 1991 и 2004 г. /право - 10 стр./ - 20 лв.
394. Стратегическо маркетингово планиране и анализи. /маркетинг - 12 стр./ - 20 лв.
395. Търновската книжовна школа. /история, литература - 8 стр./ - 20 лв.
396. Трите кръга в османската владическа система на Балканите. /история - 4 стр./ - 15 лв.
397. Анализ на растениевъдството и основните тенденции, които са заложени за периода 1994-2004 г. /статистика - 12 стр./ - 25 лв.
398. Антропология на околната среда, човекът, природата, музеят. /антропология - 6 стр./ - 15 лв.
399. Базови стратегии в управлението на Глобул. /стратегически маркетинг - 11 стр./ - 20 лв.
400. Безработица и заетост. /геодемография - 12 стр./ - 20 лв.
401. Анализ на бизнес-идея за създаване на компютърен клуб. /предприемачество - 11 стр./ - 15 лв.
402. Бизнес-програма за създаване на хотел в КК Чепеларе. /предприемачество - 12 стр./ - 20 лв.
403. Държавен финансов контрол. /публични финанси - 11 стр./ - 20 лв.
404. Демографският взрив. /геодемография - 20 стр./ - 40 лв.
405. Дискусия за бъдещето на Европа. /МИО - 10 стр./ - 15 лв.
406. Организация на емпирично социологическо проучване на тема: "Проучване на четенето на книги". /социология - 10 стр./ - 20 лв.
407. Фотографските източници като исторически извори. /антропология, история - 7 стр./ - 15 лв.
408. Функционалната теория за културата на Малиновски. /антропология - 6 стр./ - 15 лв.
409. Характеристика на малките групи. /социална психология - 12 стр./ - 25 лв.
410. Информирано съгласие в медицинската практика. /здравен мениджмънт - 8 стр./ - 20 лв.
411. Ислямът и светът на правоверните. /религии - 12 стр./ - 25 лв.
412. Испания./география на туризма - 20 стр./ - 30 лв.
413. Изработване и характер на органичния устав на Източна Румелия. Органи на администрацията. /история - 5 стр./ - 15 лв.
414. Каролингкската империя. Императорска власт и титулатура. Константинопол и Рим - град и държава. /история - 10 стр./ - 20 лв.
415. Клавдий - живот и дело./история - 5 стр. / - 15 лв.
416. Комплексна географска характеристика на Дания. /геодемография - 25 стр./ - 35 лв.
417. Комплексна географска характеристика на Кралство Тайван. /геодемография - 15 стр./ - 30 лв.
418. Контент анализ на журналистически материали, посветени на Б. Борисов и П. Петканов. /журналистика - 10 стр. / - 25 лв.
419. Маркетингово проучване на посредническите услугите, предлагани при търсене и предлагане на труд./маркетинг на услугите - 18 стр. / - 30 лв.
420. Маркетингово проучване на фирма за почистване РОСАЛ. /маркетинг на услуги - 20 стр. / - 30 лв.
421. Морално-волеви качества на частния охранител./полицейска псхилогия - 6 стр. / - 15 лв.
422. Национализъм и власт на Балканите./история - 9 стр. /история - 20 лв.
423. Националните държави./социология - 8 стр. /социология - 15 лв.
424. Оценка на стратегическата зона на действие на ЗК Български имоти АД. /стратгически маркетинг - 13 стр. / - 25 лв.
425. Националните държави./социология - 8 стр. / - 15 лв.
426. Описание на изложението "Произведено в България"-номеври 2005. /управление на продажбите - 6 стр. / - 15 лв.
427. Организационно поведение във фирма Юнижел ООД. /организационно поведение - 16 стр. / - 30 лв.
428. Особености на съставянето и изпълнението на общинските бюджети. /публична администрация - 13 стр. / - 25 лв.
429. Паисий Хилендарски - живот и дело./история, литература - 7 стр. / - 15 лв.
430. Предимство и недостатъци на индивидуалното и групово изследване на терени./антропология - 4 стр. / - 10 лв.
431. Приоритетът на правото и идеите за благото в "Политическият либерализъм" на Дж. Ролс./социология - 8 стр. / - 15 лв.
432. Проблеми, възникващи във връзка с политиката на ЕС за отпускане на субсидии и държавни помощи. /МИО - 17 стр. / - 25 лв.
433. Прогнозиране на стокооборота на България за периода 2005-2007 г. в условията на валутен борд./икономическа статистика - 17 стр. / - 30 лв.
434. Промени в търговията и финансовото дело./стопанска история - 6 стр. / - 15 лв.
435. Расъждения върху философските възгледи на Аристотел в Първа книга от "Реторики"./философия - 6 стр. / - 15 лв.
436. Ролята на инвестициите за стопанския растеж на икономиката на България./макроикономика - 12 стр. / - 25 лв.
437. Савременни номадски общества - култура и религии. /културология - 11 стр. / - 20 лв.
438. Система за възнаграждения във фирма Елис Енжинеринг Груп. /управление на човешките ресурси - 11 стр. / - 20 лв.
439. Форми и системи за заплащане на труда във фирма НОВИТЕКС ЕООД. /управление на човешките ресурси - 13 стр. / - 20 лв.
440. Статистическо изследване на продажбите на вестници 24-часа и Стандарт. /журналистика - 11 стр. / - 20 лв.
441. Статистическо маркетингово планиране в Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс АД. /стратегически маркетинг - 12 стр. / - 20 лв.
442. Стратегическото партньорство на Сименс и БЕНК. /стратегически маркетинг - 12 стр. / - 20 лв.
443. Стратегическо управление на Банка ДСК. /стратегически маркетинг - 13 стр. / - 25 лв.
444. Трудния избор на министър-председател в България след парламентарните избори през 2005 г. /политология - 4 стр. / - 10 лв.
445. Участието на елита в държавното управление. /политология - 4 стр. / - 10 лв.
446. Гражданско общество и политическо управление в Турция. /съвременни политически системи - 16 стр. / - 30 лв.
447. Управление на качеството в ПИРИНПЛАСТ АД. /управление на качеството - 15 стр. / - 30 лв.
448. Валутните депозити в системата на квазипарите в България за периода 2000-2005 г. /публични финанси - 10 стр. / - 25 лв.
449. Вапцаров като репресиран поет. /литература - 11 стр. / - 25 лв.
450. Въздействие на телевизионните медии и необходимостта от регулацията им. /масови комуникации - 14 стр. / - 25 лв.
451. Влияние на политическата конюнктура при кадровото попълване на службите за сигурност след 1944 г. /национална сигурност - 8 стр. / - 20 лв.
452. Административно обслужване на едно гише. /публична администрация - 33 стр. / - 50 лв.
453. Анализ на бизнес идея за създаванета на завод за алуминиеви опаковки. /предприемачество - 15 стр. / - 25 лв.
454. Анализ на бизнес средата на фирма "БИМКО" ООД. /стратегически мениджмънт или маркетинг - 11 стр. / - 25 лв.
455. Анализ на книгата на Филип Котлър "Десетте смъртни гряха на маркетинга". /есе - 5 стр. / - 15 лв.
456. Анализ на финансова статия от в. Капитал с наименование "Трудният път към еврото". /есе - 5 стр. / - 15 лв.
457. Анализ на хотел IVAN в кк. Чепеларе. /туризъм - 12 стр. / - 25 лв.
458. Анализ на маркетинга на фирма "Еврика комерс". /маркетинг - 15 стр. / - 30 лв.
459. Анализ на външната и вътрешнофирмена среда на "СОФАРМА" АД. /маркетинг - 22 стр. / - 25 лв.
460. Анализ на книгата "Пари и власт" на Хауърд Мийнс. /есе - 5 стр. / - 15 лв.
461. Анализ на пазара на доброволните застрахователни услуги /застраховане - 25 стр. / - 40 лв.
462. Анализ на печалбата и рентабилността на търговските банки. /банково дело и финанси - 12 стр. / - 25 лв.
463. Анализ на предприемаческата дейност на "Стар Моторс" /предприемачество - 10 стр. / - 20 лв.
464. Анализ на продуктова политика на фирма ЕТ "В. Василев", произвеждаща местни изделия и колбаси. /продуктова политика, маркетинг - 12 стр. / - 20 лв.
465. Анализ на работата по качеството в "ПСИТ ГРУП" ООД /управление на качеството - 22 стр. / - 35 лв.
466. Анализ на развитието на туризма в региона на Западните балкански държави. /туризъм - 15 стр./ - 40 лв.
467. Анализ на рекламна кампания на СИБАНК АД. /реклама - 14 стр./ - 25 лв.
468. Анализ на счетоводния баланс на "Стара Планина Холд". /финанси - 10 стр./ - 20 лв.
469. Анализ на силните и слаби страни на Хотел Рич в к.с. Велинград. /туризъм - 12 стр./ - 25 лв.
470. Анализ на туристически сайтове. /туризъм - 5 стр./ - 10 лв.
471. Анализ на управлението на фирма "Лимекс" ООД. /стопанско управление - 8 стр./ - 15 лв.
472. Анализ на зависимостта брой машини - обем произведена продукция в шивашка фирма. /статистика - 15 стр./ - 30 лв.
473. Анкетен лист за проучване на читателските нагласи и влиянието на съвременните масови медии върху четенето в библиотека Х. /библиотечно дело - 4 стр./ - 10 лв.
474. Анкетен лист за проучване на типа читаемост на аудиторията в библиотека Х. /библиотечно дело - 4 стр./ - 10 лв.
475. Аргументите, използвани от турския вестник "Йенихабер". /журналистика - 12 стр./ - 25 лв.
476. Балканската атмосфера в романа на Бранислав Нушич "Госпожа Министершата". /есе - 3 стр./ - 10 лв.
477. Балкански измерения на политическия радикализъм - комунизъм, фашизъм, национализъм. /история - 7 стр./ - 15 лв.
478. Банки и банкови операции. /банково дело - 22 стр./ - 40 лв.
479. Бизнес план за транспортна фирма. /финанси - 32 стр./ - 40 лв.
480. Борба срещу унищожаването на горите. /екология - 12 стр./ - 25 лв.
481. Брака и развода. /есе - 5 стр./ - 15 лв.
482. Ценова политика на GERMANOS. /ценова политика - 6 стр./ - 15 лв.
483. Ценова политика на макроравнище. /ценова политика - 12 стр./ - 30 лв.
484. Политическият дебат между Неделчо Беронов и Георги Първанов. /политология - 15 стр./ - 30 лв.
485. Държавният глава - различия, превърнати в предимства. /политология - 4 стр./ - 15 лв.
486. Демографията като фактор на околната среда за издателство "Просвета". /библиотечно дело - 14 стр./ - 30 лв.
487. Депозитни операции на търговската банка. /банково дело - 12 стр./ - 30 лв.
488. Дизайн на околната среда. /анализ - 11 стр./ - 30 лв.
489. Документирането като счетоводен способ. /счетоводство - 6 стр./ - 15 лв.
490. Дялове в съвместни предприятия. /счетоводство - 33 стр./ - 40 лв.
491. Електронни карти, електронен подпис и защитата им. /есе - 4 стр./ - 10 лв.
492. План на емпирично социологическо изследване за използването на Интернет. /социологически проучвания - 12 стр./ - 25 лв.
493. Есе на тема "Аз изграждам Европа". /есе - 5 стр./ - 15 лв.
494. Емпирично социологическо изследване на удволетвореността на българина от стандартите му на живот и очакванията за промените след присъединяването на страната към ЕС. /социологически проучвания - 18 стр./ - 40 лв.
495. Етнически общностни и граници. /есе - 5 стр./ - 15 лв.
496. Експозиционна дейност на музея. /реферат - 7 стр./ - 15 лв.
497. Еволюция на валутните режими през 20 век. /есе - 10 стр./ - 20 лв.
498. Европейски вътрешен пазар на стоки, услуги и работна сила. /реферат - 18 стр./ - 25 лв.
499. Фашисткият мит. /история - 14 стр./ - 30 лв.
500. Феноменът камикадзе. /история - 8 стр./ - 15 лв.
501. Фискална политика. /макроикономика - 8 стр./ - 15 лв.
502. Физеологически реакции на организма при стрес. /екология - 12 стр./ - 25 лв.
503. Организация на фокус група за обсъждане на продукт - минерална вода "Савина" . /маркетингови проучвания - 18 стр./ - 30 лв.
504. Форми на комуникация на музея с публиката. Музеят и средствата за масова комуникация. Образователни програми на съвременните музеи. /библиотечно дело - 7 стр./ - 15 лв.
505. Формулиране на бизнес стратегии. /мрактинг - 8 стр./ - 15 лв.
506. Функции на парите. /финанси и банково дело - 8 стр./ - 15 лв.
507. Г. М. Димитров - за и против него. /анализ на биография - 17 стр./ - 30 лв.
508. Политическите възгледи на Жан-Жак Русо за държавата, правото и формите на държавно управление. /социални науки - 12 стр./ - 30 лв.
509. Идеите за човека във времето. /социология, философия - 16 стр./ - 30 лв.
510. Инидвидуален план за физическа подготовка и спортно здраве. /спротни специалности - 8 стр./ - 20 лв.
511. Инвентаризацията като счетоводен способ. /счетоводство - 7 стр./ - 15 лв.
512. Инвестиционен избор между алтернативни инвестиционни проекти. /финанси - 22 стр./ - 40 лв.
513. Инвестиционно намерение на фирма. /финанси - 4 стр./ - 10 лв.
514. Историософията на Тойнби. /есе - 7 стр./ - 15 лв.
515. История и развитие на градска библиотека "Св. Кирил и Методий" в гр. София. /библиотечно дело - 8 стр./ - 20 лв.
516. История, настояще и бъдеще на библиотека "Стилян Пешев", кв. "Триъгълника" в гр. София. /библиотечно дело - 7 стр./ - 20 лв.
517. Характерни особености на италианската култура. /есе - 10 стр./ - 30 лв.
518. Икономическия и валутен съюз в подкрепа на конкуренцията в страните-членки. /МИО - 4 стр./ - 10 лв.
519. Изготвяне на програма за туристическа ескурзия до Венеция. /туризъм - 7 стр./ - 15 лв.
520. Изграждане на дистрибуционни канали в Интернет. /дистрибуционна политика - 12 стр./ - 25 лв.
521. Изграждане на стратегия за управление на персонала на фирма. /УЧР, стопанско управление - 13 стр./ - 30 лв.
522. Изграждането на икономическия и валутен съюз и единният вътрешен пазар на ЕС. /МИО - 30 стр./ - 40 лв.
523. Изследване на жизнения цикъл на продуктите на хостигн фирма. /маркетинг - 12 стр./ - 30 лв.
524. Изследване на мотивацията на персонала във фирма Мадлок. /УЧР, стопанско управление - 10 стр./ - 20 лв.
525. Анализ на пазара на мобилни телекомуникационни услуги в България. /маркетинг - 6 стр./ - 15 лв.
526. Анализ на обществения имидж на Бойко Борисов. /ПР и журналистика - 10 стр./ - 20 лв.
527. Анализ на рекламата на телекомуникационен продукт. /психология на рекламата - 10 стр./ - 20 лв.
528. Бизнес план за създаване на хотел в курортно селище Семково. /финанси, туризъм - 20 стр./ - 40 лв.
529. Бизнес план за разширяване на дейността на спортна фирма за алпинизъм. /финанси, спортен мениджмънт - 23 стр./ - 40 лв.
530. Форми и плащания в международната търговия. /международен бизнес, външнотърговска дейност - 18 стр./ - 30 лв.
531. Храната в древен Рим. /културология, антропология, история - 13 стр./ - 25 лв.
532. История на университетите. /културология, антропология, история - 13 стр./ - 25 лв.
533. Изграждане на дистрибуционни канали в Интернет. /дистрибуционна политика - 13 стр./ - 25 лв.
534. Магистърски стаж по финанси за НБУ. /финанси - 17 стр./ - 30 лв.
535. Общественото мнение в България за присъединяването на Турция и Хърватска към ЕС. /журналистика - 7 стр./ - 15 лв.
536. Оценка на дейността на търговската банка. /финанси - 10 стр./ - 25 лв.
537. Оценка на туристически комплекс Албена. /туризъм - 16 стр./ - 25 лв.
538. Политическото противопоставяне на Латинска Америка и САЩ. /политически отношения - 6 стр./ - 20 лв.
539. Потенциал на рекреационно-туристическите ресурси на Северозападен район за планиране за развитие на социален и здравен туризъм. /туризъм - 11 стр./ - 25 лв.
540. Преговор, чрез кореспонденция, телефон и Интернет. /бизнес комуникации - 16 стр./ - 30 лв.
541. Развитие и динамика на средната класа в страната. /социални отношения - 12 стр./ - 25 лв.
542. Русо за договарянето, за естествеността и морала. Държава и църква в учението на френските просветители. /есе - 11 стр./ - 30 лв.
543. Същност, възникване и развитие на правото на ЕС. /европейско право - 16 стр./ - 30 лв.
544. Съвременната психотерапия - статус, реалности и приложения. /психология - 6 стр./ - 20 лв.
545. Силни и слаби страни на оперативна програма Управление на човешките ресурси. /европейско програми - 6 стр./ - 20 лв.
546. Структура на стратегия за развитие на Община Генерал Тошево. /публична администрация - 12 стр./ - 20 лв.
547. Тематичен план-конспект по предмета История на държавните институции за НБУ. /история - 50 стр./ - 50 лв.
548. Втора световна война - десента на 6 юли (десанта в Нормандия). /история - 7 стр./ - 15 лв.
549. Здравна политика и здравно осигуряване. /здравен мениджмънт, социални системи - 16 стр./ - 30 лв.