Маркетинг в търсещите машини по примера на фондация „Лъч надежда“

Предмет и дейност на фондацията

За целите на заданието ще предложим концепция за онлайн популяризиране на дейността на фондация „Лъч надежда“.

Фондацията ще има за основен предмет на дейност осъществяването на различни мероприятия за подпомагане на талантливи деца в неравностойно положение.

В рамките на дейността си фондацията ще осъществява:

 • социална иобразователна работа с деца в неравностойно положение, които имат изявени художествени, математически или спортни видове таланти;
 • организация на различни събития, ангажиращи вниманието на българската общественост върху проблемите на тези деца и потребността от обществено подпомагане на тяхното бъдеще;
 • реализацията на различни проекти с помощта на спонсори в сферата на интеграцията на тези деца в учебни институции, в които те могат да развият своите таланти;
 • осигуряването нафинансови средства за подпомагането им, осигуряване на образованието им ивъзможността им да участват на местни и международни форуми за таланти.

Цели на фондацията

Целите на фондацията са идеални и тя ще се ръководи само и единствено от интереса на реципиентите на нейната помощ.

Сред основните цели на фондацията можем да посочим следните по-важни: 

 • осигуряване на равен достъп на децата таланти в неравностойно положение до възможностите за образование и изяви на техните връстници в нормално социално-икономическо положение;
 • популяризиране на идеите на фондацията сред възможно повече обществени групи;
 • привличане на общественото внимание върху проблемите на тези деца и осигуряване на подкрепа от граждани, институции и бизнеса;
 • запазване на таланта на тези деца за България.

Фондацията до голяма степен отчита важното значение на децата-таланти в неравностойно положение като бъдещ човешки капитал за развитието на страната и от тази гледна точка счита, че тяхното стимулиране трябва да се разглежда като основа и за осигуряване на добро бъдеще за българското общество и държава.

Целеви групи за фондацията

Основните целеви групи за онлайн кампанията за популяризиране на целите на фондацията са следните:

 • граждани – това са хора от двата пола, които имат съпричастност към каузите на фондацията и готовност да помогнат с лични усилия или средства за постигане на нейните цели;
 • представители на бизнеса – от тях се очаква основно спонсорство и други форми на помощ, те разполагат със сериозни капитали и могат да помогнат много за развитието на идеите на фондацията;
 • медии – те са необходими на компанията, за да се постигне по-широко популяризиране на информацията за нея и нейните цели и мероприятия.

Инструментариум за позициониране на фондацията

За целите на популяризирането на идеите и целите на фондацията е добре да се проведе една активна маркетингова комуникационна кампания в онлайн среда с инструментите на WEB 1.0 и WEB 2.0 маркетинга.

Като по-подходящи инструменти за позиционирането на фондацията на пазара тук можем да посочим следните:

Директен онлайн маркетинг. Той може да се реализира на база на рекламни съобщения на фондацията, насочени към представители на едрия корпоративен бизнес и различни граждански сдружения – финансови донори за подобни цели.

Корпоративен сайт. Той ще послужи за привличане на вниманието на граждани, медии и други институции към каузите на фондацията.

Пресстраница. Тя ще бъде интегрирана към корпоративния сайт на фондацията и ще съдържа информация, предназначена за медиите.

Facebook-страница на фондацията – с нея идеите и мероприятията на организацията ще бъдат пренесени директно в социалната мрежа – сред хора, които могат да проявят интерес и да се включат в инициативите на фондацията. Така ще може да бъде осъществен пряк контакт с голяма група последователи, които могат да осигуряват подкрепа и допълнително популяризиране на идеите на фондацията сред българското общество.

Форум, посветен на дейността на фондацията. С негова помощ организацията може да осигури поле за дискусия по проблемите, с които се сблъсква, като така интегрира повече хора към своите каузи.

Електронен каталог за талантливи деца в неравностойно положение – с негова помощ компанията ще покаже на представителите на целевите групи какви деца подкрепя, с какви таланти и възможности да бъдат бъдещи надежди за нашата страна.

%d блогъра харесват това: