Контрол на решенията на Общинския съвет

Въведение

Във всяка страна по света съществуват местни органи, които независимо от разновидностите на взаимоотношенията им с централната държавна власт, осъществяват определени управленски функции на ограничена част от територията на страната.

Територията на държавата са разделя на самостоятелни административни единици, в които наред с централното самоуправление, се упражнява и местно управление от местни органи.

По своята същност местното самоуправление е част от организацията на държавната власт и като такава, въпреки че е притежава голяма свобода във провеждането на собствена политика, местната администрация е йерархична подчинена на по-висше стоящи органи.

Общински съвет – правомощия и функции

Един от основните местни управленски органи е Общинският съвет. Като орган, изразяваш държавното върховенство и политика, неговото функциониране е законово и нормативно уредено в Закона за местното самоуправление и администрация. Там във в Глава 3 – Общински съвет, Чл. 18 (1) е дадена следната дефиниция:

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината, при условия и по ред, определени в закона.”

Като проводник на държавния интерес и орган на местното самоуправление, законът дава широки права на Общинския съвет в провеждането на собствена местна управленска политика. В Чл. 22 (1) от същата глава, законодателят е предвидил следното:

Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на Областния управител в седемдневен срок…”

Следователно Общинският съвет е в законово правомощие да издава собствени административни актове и да взема самостоятелни решения, по собствена преценка. Както се вижда, обаче, тези решения се представят на одобрението на висшестоящ административен орган – областен управител.

Областният управител – правомощия и функции в контекста на контролиращ решенията на Общинския съвет орган на държавната власт

Обратната връзка с йерархичната държавна административна структура е предвидена изрично от законодателя, защото той е преценил, че по този начин ще бъдат защитени най-добре правата на местните граждани и в страната като цяло, които са пряко потърпевши от решенията на местната администрация.

По този начин държавата провежда своите контролни функции и следи за законосъобразността и целесъобразността на издаването на местни административни актове и решения.

Функциите и правомощията на Областния управител също са законово и нормативно уредени в Закона за администрацията, където в Чл. 32 изрично са определени неговите правомощия:

(1)   Областният управител издава заповеди в границите на издадените му правомощия.

(2)  Областният управител спира изпълнението на незаконосъобразни актове на общинските съвети и ги отнася пред съответния окръжен съд в едномесечен срок след тяхното получаване. Той може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общините в едномесечен срок от узнаването или сезирането му.

(3)  Заповедите на областния управител по (1) и (2) могат да се обжалват пред Върховния административен съд.

Следователно, от този нормативен акт можем да съдим, че Областният управител е в пълното си право, в случай че сметне за незаконосъобразно, да спре изпълнението на решение на Общинския съвет, стига да спази законосъобразната форма и срокове.

Прието е когато Областният управител спира местен административен акт на Общинския съвет, неговата заповед да бъде съпроводена със съпроводително писмо, което има най-общо следното съдържание:

  • име, адрес и длъжност на подателя, както и телефон или факс за обратна връзка;
  • изрично посочване на отменения акт;
  • посочване на основанията за отмяна на административния акт и доказателствата, които ги подкрепят;
  • подпис на подателя.

Законодателят не случайно е предвидил тази допълнителна проформа, тя също е израз на държавния контрол върху взимането на административни решения и нейната основна цел се съдържа в това да не се допускат прибързани и незаконосъобразни решения от компетентните административни органи.

От тази гледна точка, въз основа на съпроводителното писмо Окръжният съд може да вземе компетентно решение дали да заведе съдебна процедура по отмяната или потвърждаването на съответния общински административен акт.

Заключение

Установяването на йерархичен контрол върху решенията на Общинския съвет от страна на държавата е залог за по-висока степен на правна защита на населението от действията на местните власти и гаранция, че ще бъде спазена законосъобразността на решенията на органите на местната власт.

Използвани източници:

  1. Закон за администрацията.
  2. Закон за местната администрация и самоуправление.
  3. Къндева, Е., И. Спиридонова, Въведение в публичната администрация, С., 1997.
%d блогъра харесват това: